ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SPKR ZCC
اینسرت SPKR ZCC
اینسرت SPKR ZCC

اینسرت SPKR ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SPKR ZCC | الماس SPKR ZCC | تیغچه SPKR ZCC | اینسرت SPKR زد سی سی | الماس SPKR زد سی سی | تیغچه SPKR زد سی سی | الماس کفتراشی SPKR ZCC | الماس کفتراشی طلایی SPKR ZCC | الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC | الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC | الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12 و 15

مدل : SPKR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SPKR ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SPKR ZCC

تیغچه SPKR ZCC

اینسرت SPKR ZCC

اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

اینسرت SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

اینسرت SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

اینسرت SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

اینسرت SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

اینسرت SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

اینسرت SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

الماس SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

الماس SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

الماس SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

الماس SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

الماس SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

الماس SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

الماس SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

الماس SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

الماس SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

الماس SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

الماس SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

الماس SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

الماس SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

الماس SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

الماس SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

الماس SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

الماس SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

تیغچه SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

تیغچه SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

تیغچه SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

تیغچه SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

تیغچه SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

تیغچه SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

خرید اینسرت SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

خرید اینسرت SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

خرید الماس SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

خرید الماس SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

خرید تیغچه SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

خرید تیغچه SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

فروش اینسرت SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

فروش اینسرت SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

فروش الماس SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

فروش الماس SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

فروش تیغچه SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

فروش تیغچه SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

قیمت الماس SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

قیمت الماس SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

عکس اینسرت SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

عکس اینسرت SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

عکس الماس SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

عکس الماس SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDR-GM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDR-GM YC30S ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDR-GM YD201 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDL-GM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDL -GM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDL -GM YC30S ZCC

عکس تیغچه SPKR 1203EDL -GM YD201 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDR-GM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDR -GM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDR -GM YC30S ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDR -GM YD201 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDL-GM YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDL -GM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDL -GM YC30S ZCC

عکس تیغچه SPKR 1504EDL -GM YD201 ZCC

اینسرت SPKR ZCC

 

اینسرت SPKR ZCC در سایز 12 و 15 موجود می باشد .
اینسرت SPKR ZCC دارای براده شکن یا گل GM می باشد .
حرف اول اینسرت SPKR ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPKR ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPKR ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPKR زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPKR ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPKR ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPKR ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPKR ZCC
 دارای گریدهای YC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است