ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SPMR ZCC
اینسرت SPMR ZCC
اینسرت SPMR ZCC

اینسرت SPMR ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SPMR ZCC | الماس SPMR ZCC | تیغچه SPMR ZCC | اینسرت SPMR زد سی سی | الماس SPMR زد سی سی | تیغچه SPMR زد سی سی | الماس کفتراشی SPMR ZCC | الماس طلایی SPMR زد سی سی

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 و 12

مدل : SPMR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SPMR ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SPMR ZCC

تیغچه SPMR ZCC

اینسرت SPMR ZCC

اینسرت SPMR 090304 YBM251 ZCC

اینسرت SPMR 090304 YNG151 ZCC

اینسرت SPMR 09T304 YBG202 ZCC

اینسرت SPMR 090308 YBM251 ZCC

اینسرت SPMR 120304 YBM251 ZCC

اینسرت SPMR 120304 YNG151 ZCC

اینسرت SPMR 120308 YBM251 ZCC

اینسرت SPMR 120312 YBM251 ZCC

اینسرت SPMR 120312 YBM351 ZCC

اینسرت SPMR 120312 YBG202 ZCC

الماس SPMR 090304 YBM251 ZCC

الماس SPMR 090304 YNG151 ZCC

الماس SPMR 09T304 YBG202 ZCC

الماس SPMR 090308 YBM251 ZCC

الماس SPMR 120304 YBM251 ZCC

الماس SPMR 120304 YNG151 ZCC

الماس SPMR 120308 YBM251 ZCC

الماس SPMR 120312 YBM251 ZCC

الماس SPMR 120312 YBM351 ZCC

الماس SPMR 120312 YBG202 ZCC

تیغچه SPMR 090304 YBM251 ZCC

تیغچه SPMR 090304 YNG151 ZCC

تیغچه SPMR 09T304 YBG202 ZCC

تیغچه SPMR 090308 YBM251 ZCC

تیغچه SPMR 120304 YBM251 ZCC

تیغچه SPMR 120304 YNG151 ZCC

تیغچه SPMR 120308 YBM251 ZCC

تیغچه SPMR 120312 YBM251 ZCC

تیغچه SPMR 120312 YBM351 ZCC

تیغچه SPMR 120312 YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPMR 090304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMR 090304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت SPMR 09T304 YBG202 ZCC

خرید اینسرت SPMR 090308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120312 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120312 YBM351 ZCC

خرید اینسرت SPMR 120312 YBG202 ZCC

خرید الماس SPMR 090304 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMR 090304 YNG151 ZCC

خرید الماس SPMR 09T304 YBG202 ZCC

خرید الماس SPMR 090308 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMR 120304 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMR 120304 YNG151 ZCC

خرید الماس SPMR 120308 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMR 120312 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMR 120312 YBM351 ZCC

خرید الماس SPMR 120312 YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPMR 090304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMR 090304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه SPMR 09T304 YBG202 ZCC

خرید تیغچه SPMR 090308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120312 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120312 YBM351 ZCC

خرید تیغچه SPMR 120312 YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPMR 090304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMR 090304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت SPMR 09T304 YBG202 ZCC

فروش اینسرت SPMR 090308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120312 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120312 YBM351 ZCC

فروش اینسرت SPMR 120312 YBG202 ZCC

فروش الماس SPMR 090304 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMR 090304 YNG151 ZCC

فروش الماس SPMR 09T304 YBG202 ZCC

فروش الماس SPMR 090308 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMR 120304 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMR 120304 YNG151 ZCC

فروش الماس SPMR 120308 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMR 120312 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMR 120312 YBM351 ZCC

فروش الماس SPMR 120312 YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPMR 090304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMR 090304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه SPMR 09T304 YBG202 ZCC

فروش تیغچه SPMR 090308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120312 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120312 YBM351 ZCC

فروش تیغچه SPMR 120312 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 090304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 090304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 09T304 YBG202 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 090308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120312 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120312 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SPMR 120312 YBG202 ZCC

قیمت الماس SPMR 090304 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMR 090304 YNG151 ZCC

قیمت الماس SPMR 09T304 YBG202 ZCC

قیمت الماس SPMR 090308 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMR 120304 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMR 120304 YNG151 ZCC

قیمت الماس SPMR 120308 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMR 120312 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMR 120312 YBM351 ZCC

قیمت الماس SPMR 120312 YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 090304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 090304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 09T304 YBG202 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 090308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120312 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120312 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SPMR 120312 YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPMR 090304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMR 090304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت SPMR 09T304 YBG202 ZCC

عکس اینسرت SPMR 090308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120312 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120312 YBM351 ZCC

عکس اینسرت SPMR 120312 YBG202 ZCC

عکس الماس SPMR 090304 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMR 090304 YNG151 ZCC

عکس الماس SPMR 09T304 YBG202 ZCC

عکس الماس SPMR 090308 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMR 120304 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMR 120304 YNG151 ZCC

عکس الماس SPMR 120308 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMR 120312 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMR 120312 YBM351 ZCC

عکس الماس SPMR 120312 YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPMR 090304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMR 090304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه SPMR 09T304 YBG202 ZCC

عکس تیغچه SPMR 090308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120312 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120312 YBM351 ZCC

عکس تیغچه SPMR 120312 YBG202 ZCC

اینسرت SPMR ZCC

 

اینسرت SPMR ZCC در سایز 09 و 12 موجود می باشد .
اینسرت SPMR ZCC در R های 04 - 08 و 12 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت SPMR ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPMR ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPMR ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPMR زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPMR ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPMR ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPMR ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPMR ZCC
 دارای گریدهای YBM برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و YBM برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است