ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SPMT ZCC
اینسرت SPMT ZCC
اینسرت SPMT ZCC

اینسرت SPMT ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SPMT ZCC | الماس SPMT ZCC | تیغچه SPMT ZCC | اینسرت SPMT زد سی سی | الماس SPMT زد سی سی | تیغچه SPMT زد سی سی | اینسرت طلایی SPMT زد سی سی | الماس طلایی SPMT زد سی سی | الماس کفتراشی SPMT ZCC | الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC | الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 06 و 12

مدل : SPMT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SPMT ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SPMT ZCC

تیغچه SPMT ZCC

اینسرت SPMT ZCC

اینسرت SPMT 060304 YBM251 ZCC

اینسرت SPMT 060304 YBG302 ZCC

اینسرت SPMT 120408 YBC301 ZCC

اینسرت SPMT 120408 YBG302 ZCC

اینسرت SPMT 120408 YBM351 ZCC

اینسرت SPMT 120408 YBM251 ZCC

اینسرت SPMT 120408 YC30S ZCC

اینسرت SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

اینسرت SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

اینسرت SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

اینسرت SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

الماس SPMT 060304 YBM251 ZCC

الماس SPMT 060304 YBG302 ZCC

الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC

الماس SPMT 120408 YBG302 ZCC

الماس SPMT 120408 YBM351 ZCC

الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

الماس SPMT 120408 YC30S ZCC

الماس SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

الماس SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

الماس SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

الماس SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

تیغچه SPMT 060304 YBM251 ZCC

تیغچه SPMT 060304 YBG302 ZCC

تیغچه SPMT 120408 YBC301 ZCC

تیغچه SPMT 120408 YBG302 ZCC

تیغچه SPMT 120408 YBM351 ZCC

تیغچه SPMT 120408 YBM251 ZCC

تیغچه SPMT 120408 YC30S ZCC

تیغچه SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

تیغچه SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

تیغچه SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

تیغچه SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

خرید اینسرت SPMT 060304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMT 060304 YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408 YBC301 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408 YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408 YBM351 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

خرید اینسرت SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

خرید الماس SPMT 060304 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMT 060304 YBG302 ZCC

خرید الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC

خرید الماس SPMT 120408 YBG302 ZCC

خرید الماس SPMT 120408 YBM351 ZCC

خرید الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

خرید الماس SPMT 120408 YC30S ZCC

خرید الماس SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

خرید الماس SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

خرید الماس SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

خرید الماس SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

خرید تیغچه SPMT 060304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMT 060304 YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408 YBC301 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408 YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408 YBM351 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

خرید تیغچه SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

فروش اینسرت SPMT 060304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMT 060304 YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408 YBC301 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408 YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408 YBM351 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

فروش اینسرت SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

فروش الماس SPMT 060304 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMT 060304 YBG302 ZCC

فروش الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC

فروش الماس SPMT 120408 YBG302 ZCC

فروش الماس SPMT 120408 YBM351 ZCC

فروش الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

فروش الماس SPMT 120408 YC30S ZCC

فروش الماس SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

فروش الماس SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

فروش الماس SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

فروش الماس SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

فروش تیغچه SPMT 060304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMT 060304 YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408 YBC301 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408 YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408 YBM351 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

فروش تیغچه SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 060304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 060304 YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408 YBC301 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408 YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

قیمت الماس SPMT 060304 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMT 060304 YBG302 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408 YBG302 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408 YBM351 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408 YC30S ZCC

قیمت الماس SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

قیمت الماس SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 060304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 060304 YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408 YBC301 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408 YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

عکس اینسرت SPMT 060304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMT 060304 YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408 YBC301 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408 YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408 YBM351 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

عکس اینسرت SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

عکس الماس SPMT 060304 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMT 060304 YBG302 ZCC

عکس الماس SPMT 120408 YBC301 ZCC

عکس الماس SPMT 120408 YBG302 ZCC

عکس الماس SPMT 120408 YBM351 ZCC

عکس الماس SPMT 120408 YBM251 ZCC

عکس الماس SPMT 120408 YC30S ZCC

عکس الماس SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

عکس الماس SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

عکس الماس SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

عکس الماس SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

عکس تیغچه SPMT 060304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMT 060304 YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408 YBC301 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408 YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408 YBM351 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408-PM YBM253 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408-PM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408-KM YBG302 ZCC

عکس تیغچه SPMT 120408-KM YBG152 ZCC

اینسرت SPMT ZCC

 

اینسرت SPMT ZCC در سایزهای 06 و 12 موجود می باشد .
اینسرت SPMT ZCC دارای R های 04 و 08 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت SPMT ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPMT ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPMT ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPMT زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPMT ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPMT ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPMT ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPMT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است