ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت SPUN ZCC
اینسرت SPUN ZCC
اینسرت SPUN ZCC

اینسرت SPUN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت SPUN ZCC | الماس SPUN ZCC | تیغچه SPUN ZCC | اینسرت SPUN زد سی سی | الماس SPUN زد سی سی | تیغچه SPUN زد سی سی | اینسرت کفتراشی SPUN ZCC | الماس کفتراشی SPUN ZCC | الماس طلایی SPUN ZCC | اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 12 - 15 و 19

مدل : SPUN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت SPUN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس SPUN ZCC

تیغچه SPUN ZCC

اینسرت SPUN ZCC

اینسرت SPUN 090304 YD051 ZCC

اینسرت SPUN 090308 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 090308 YD101 ZCC

اینسرت SPUN 120304 YNG151 ZCC

اینسرت SPUN 120304 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 120304 YD201 ZCC

اینسرت SPUN 120308 YBM251 ZCC

اینسرت SPUN 120308 YBM351 ZCC

اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 120308 YD101 ZCC

اینسرت SPUN 120308 YD201 ZCC

اینسرت SPUN 120312 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 150408 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 150408 YD201 ZCC

اینسرت SPUN 150412 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 150412 YD101 ZCC

اینسرت SPUN 150412 YD201 ZCC

اینسرت SPUN 190408 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 190408 YD101 ZCC

اینسرت SPUN 190412 YC30S ZCC

اینسرت SPUN 190416 YC30S ZCC

الماس SPUN 090304 YD051 ZCC

الماس SPUN 090308 YC30S ZCC

الماس SPUN 090308 YD101 ZCC

الماس SPUN 120304 YNG151 ZCC

الماس SPUN 120304 YC30S ZCC

الماس SPUN 120304 YD201 ZCC

الماس SPUN 120308 YBM251 ZCC

الماس SPUN 120308 YBM351 ZCC

الماس SPUN 120308 YC30S ZCC

الماس SPUN 120308 YD101 ZCC

الماس SPUN 120308 YD201 ZCC

الماس SPUN 120312 YC30S ZCC

الماس SPUN 150408 YC30S ZCC

الماس SPUN 150408 YD201 ZCC

الماس SPUN 150412 YC30S ZCC

الماس SPUN 150412 YD101 ZCC

الماس SPUN 150412 YD201 ZCC

الماس SPUN 190408 YC30S ZCC

الماس SPUN 190408 YD101 ZCC

الماس SPUN 190412 YC30S ZCC

الماس SPUN 190416 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 090304 YD051 ZCC

تیغچه SPUN 090308 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 090308 YD101 ZCC

تیغچه SPUN 120304 YNG151 ZCC

تیغچه SPUN 120304 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 120304 YD201 ZCC

تیغچه SPUN 120308 YBM251 ZCC

تیغچه SPUN 120308 YBM351 ZCC

تیغچه SPUN 120308 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 120308 YD101 ZCC

تیغچه SPUN 120308 YD201 ZCC

تیغچه SPUN 120312 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 150408 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 150408 YD201 ZCC

تیغچه SPUN 150412 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 150412 YD101 ZCC

تیغچه SPUN 150412 YD201 ZCC

تیغچه SPUN 190408 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 190408 YD101 ZCC

تیغچه SPUN 190412 YC30S ZCC

تیغچه SPUN 190416 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 090304 YD051 ZCC

خرید اینسرت SPUN 090308 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 090308 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120304 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 120304 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120308 YBM351 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 120308 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120308 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPUN 120312 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 150408 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 150408 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPUN 150412 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 150412 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPUN 150412 YD201 ZCC

خرید اینسرت SPUN 190408 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 190408 YD101 ZCC

خرید اینسرت SPUN 190412 YC30S ZCC

خرید اینسرت SPUN 190416 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 090304 YD051 ZCC

خرید الماس SPUN 090308 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 090308 YD101 ZCC

خرید الماس SPUN 120304 YNG151 ZCC

خرید الماس SPUN 120304 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 120304 YD201 ZCC

خرید الماس SPUN 120308 YBM251 ZCC

خرید الماس SPUN 120308 YBM351 ZCC

خرید الماس SPUN 120308 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 120308 YD101 ZCC

خرید الماس SPUN 120308 YD201 ZCC

خرید الماس SPUN 120312 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 150408 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 150408 YD201 ZCC

خرید الماس SPUN 150412 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 150412 YD101 ZCC

خرید الماس SPUN 150412 YD201 ZCC

خرید الماس SPUN 190408 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 190408 YD101 ZCC

خرید الماس SPUN 190412 YC30S ZCC

خرید الماس SPUN 190416 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 090304 YD051 ZCC

خرید تیغچه SPUN 090308 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 090308 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120304 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 120304 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120308 YBM351 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120308 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 120308 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120308 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPUN 120312 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 150408 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 150408 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPUN 150412 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 150412 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPUN 150412 YD201 ZCC

خرید تیغچه SPUN 190408 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 190408 YD101 ZCC

خرید تیغچه SPUN 190412 YC30S ZCC

خرید تیغچه SPUN 190416 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 090304 YD051 ZCC

فروش اینسرت SPUN 090308 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 090308 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120304 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 120304 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120308 YBM351 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 120308 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120308 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPUN 120312 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 150408 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 150408 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPUN 150412 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 150412 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPUN 150412 YD201 ZCC

فروش اینسرت SPUN 190408 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 190408 YD101 ZCC

فروش اینسرت SPUN 190412 YC30S ZCC

فروش اینسرت SPUN 190416 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 090304 YD051 ZCC

فروش الماس SPUN 090308 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 090308 YD101 ZCC

فروش الماس SPUN 120304 YNG151 ZCC

فروش الماس SPUN 120304 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 120304 YD201 ZCC

فروش الماس SPUN 120308 YBM251 ZCC

فروش الماس SPUN 120308 YBM351 ZCC

فروش الماس SPUN 120308 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 120308 YD101 ZCC

فروش الماس SPUN 120308 YD201 ZCC

فروش الماس SPUN 120312 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 150408 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 150408 YD201 ZCC

فروش الماس SPUN 150412 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 150412 YD101 ZCC

فروش الماس SPUN 150412 YD201 ZCC

فروش الماس SPUN 190408 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 190408 YD101 ZCC

فروش الماس SPUN 190412 YC30S ZCC

فروش الماس SPUN 190416 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 090304 YD051 ZCC

فروش تیغچه SPUN 090308 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 090308 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120304 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 120304 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120308 YBM351 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120308 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 120308 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120308 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPUN 120312 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 150408 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 150408 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPUN 150412 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 150412 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPUN 150412 YD201 ZCC

فروش تیغچه SPUN 190408 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 190408 YD101 ZCC

فروش تیغچه SPUN 190412 YC30S ZCC

فروش تیغچه SPUN 190416 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 090304 YD051 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 090308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 090308 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120304 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120304 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120308 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120308 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 120312 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 150408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 150408 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 150412 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 150412 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 150412 YD201 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 190408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 190408 YD101 ZCC

قیمت اینسرت SPUN 190412 YC30S ZCC

قیمت اینسرت SPUN 190416 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 090304 YD051 ZCC

قیمت الماس SPUN 090308 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 090308 YD101 ZCC

قیمت الماس SPUN 120304 YNG151 ZCC

قیمت الماس SPUN 120304 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 120304 YD201 ZCC

قیمت الماس SPUN 120308 YBM251 ZCC

قیمت الماس SPUN 120308 YBM351 ZCC

قیمت الماس SPUN 120308 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 120308 YD101 ZCC

قیمت الماس SPUN 120308 YD201 ZCC

قیمت الماس SPUN 120312 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 150408 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 150408 YD201 ZCC

قیمت الماس SPUN 150412 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 150412 YD101 ZCC

قیمت الماس SPUN 150412 YD201 ZCC

قیمت الماس SPUN 190408 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 190408 YD101 ZCC

قیمت الماس SPUN 190412 YC30S ZCC

قیمت الماس SPUN 190416 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 090304 YD051 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 090308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 090308 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120304 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120304 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120308 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120308 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 120312 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 150408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 150408 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 150412 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 150412 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 150412 YD201 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 190408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 190408 YD101 ZCC

قیمت تیغچه SPUN 190412 YC30S ZCC

قیمت تیغچه SPUN 190416 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 090304 YD051 ZCC

عکس اینسرت SPUN 090308 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 090308 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120304 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 120304 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120308 YBM351 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120308 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 120308 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120308 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPUN 120312 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 150408 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 150408 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPUN 150412 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 150412 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPUN 150412 YD201 ZCC

عکس اینسرت SPUN 190408 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 190408 YD101 ZCC

عکس اینسرت SPUN 190412 YC30S ZCC

عکس اینسرت SPUN 190416 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 090304 YD051 ZCC

عکس الماس SPUN 090308 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 090308 YD101 ZCC

عکس الماس SPUN 120304 YNG151 ZCC

عکس الماس SPUN 120304 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 120304 YD201 ZCC

عکس الماس SPUN 120308 YBM251 ZCC

عکس الماس SPUN 120308 YBM351 ZCC

عکس الماس SPUN 120308 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 120308 YD101 ZCC

عکس الماس SPUN 120308 YD201 ZCC

عکس الماس SPUN 120312 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 150408 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 150408 YD201 ZCC

عکس الماس SPUN 150412 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 150412 YD101 ZCC

عکس الماس SPUN 150412 YD201 ZCC

عکس الماس SPUN 190408 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 190408 YD101 ZCC

عکس الماس SPUN 190412 YC30S ZCC

عکس الماس SPUN 190416 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 090304 YD051 ZCC

عکس تیغچه SPUN 090308 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 090308 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120304 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 120304 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120308 YBM351 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120308 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 120308 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120308 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPUN 120312 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 150408 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 150408 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPUN 150412 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 150412 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPUN 150412 YD201 ZCC

عکس تیغچه SPUN 190408 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 190408 YD101 ZCC

عکس تیغچه SPUN 190412 YC30S ZCC

عکس تیغچه SPUN 190416 YC30S ZCC

اینسرت SPUN ZCC

 

اینسرت SPUN ZCC در سایز 12 و 15 موجود می باشد .
اینسرت SPUN ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت SPUN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت SPUN ZCC مربع شکل می باشد .
حرف دوم اینسرت SPUN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت SPUN زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت SPUN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت SPUN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت SPUN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت SPUN ZCC
 دارای گریدهای YBM برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل ، YC برای قطعات با آلیاژ فولاد و استنلس استیل و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است