ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت TPGN ZCC
اینسرت TPGN ZCC
اینسرت TPGN ZCC

اینسرت TPGN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت TPGN ZCC | الماس TPGN ZCC | تیغچه TPGN ZCC | اینسرت TPGN زد سی سی | الماس TPGN زد سی سی | تیغچه TPGN زد سی سی | اینسرت کفتراشی TPGN ZCC | اینسرت طلایی TPGN ZCC | الماس TPGN 110304 YD101 ZCC | الماس TPGN 160304 YC30S ZCC | الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 9 - 11 - 16 - 22 و 27

مدل : TPGN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت TPGN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس TPGN ZCC

تیغچه TPGN ZCC

اینسرت TPGN ZCC

اینسرت TPGN 090204 YD101 ZCC

اینسرت TPGN 090208 YD051 ZCC

اینسرت TPGN 110304 YD051 ZCC

اینسرت TPGN 110304 YD101 ZCC

اینسرت TPGN 110304 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 110308 YD051 ZCC

اینسرت TPGN 110308 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 160304 YC30S ZCC

اینسرت TPGN 160304 YD051 ZCC

اینسرت TPGN 160304 YD101 ZCC

اینسرت TPGN 160308 YD051 ZCC

اینسرت TPGN 160308 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 160312 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 160316 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 220404 YD101 ZCC

اینسرت TPGN 220408 YC30S ZCC

اینسرت TPGN 220408 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 220412 YD201 ZCC

اینسرت TPGN 270408 YD201 ZCC

الماس TPGN 090204 YD101 ZCC

الماس TPGN 090208 YD051 ZCC

الماس TPGN 110304 YD051 ZCC

الماس TPGN 110304 YD101 ZCC

الماس TPGN 110304 YD201 ZCC

الماس TPGN 110308 YD051 ZCC

الماس TPGN 110308 YD201 ZCC

الماس TPGN 160304 YC30S ZCC

الماس TPGN 160304 YD051 ZCC

الماس TPGN 160304 YD101 ZCC

الماس TPGN 160308 YD051 ZCC

الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

الماس TPGN 160312 YD201 ZCC

الماس TPGN 160316 YD201 ZCC

الماس TPGN 220404 YD101 ZCC

الماس TPGN 220408 YC30S ZCC

الماس TPGN 220408 YD201 ZCC

الماس TPGN 220412 YD201 ZCC

الماس TPGN 270408 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 090204 YD101 ZCC

تیغچه TPGN 090208 YD051 ZCC

تیغچه TPGN 110304 YD051 ZCC

تیغچه TPGN 110304 YD101 ZCC

تیغچه TPGN 110304 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 110308 YD051 ZCC

تیغچه TPGN 110308 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 160304 YC30S ZCC

تیغچه TPGN 160304 YD051 ZCC

تیغچه TPGN 160304 YD101 ZCC

تیغچه TPGN 160308 YD051 ZCC

تیغچه TPGN 160308 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 160312 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 160316 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 220404 YD101 ZCC

تیغچه TPGN 220408 YC30S ZCC

تیغچه TPGN 220408 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 220412 YD201 ZCC

تیغچه TPGN 270408 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 090204 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPGN 090208 YD051 ZCC

خرید اینسرت TPGN 110304 YD051 ZCC

خرید اینسرت TPGN 110304 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPGN 110304 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 110308 YD051 ZCC

خرید اینسرت TPGN 110308 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160304 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPGN 160304 YD051 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160304 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160308 YD051 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160308 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160312 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 160316 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 220404 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPGN 220408 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPGN 220408 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 220412 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPGN 270408 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 090204 YD101 ZCC

خرید الماس TPGN 090208 YD051 ZCC

خرید الماس TPGN 110304 YD051 ZCC

خرید الماس TPGN 110304 YD101 ZCC

خرید الماس TPGN 110304 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 110308 YD051 ZCC

خرید الماس TPGN 110308 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 160304 YC30S ZCC

خرید الماس TPGN 160304 YD051 ZCC

خرید الماس TPGN 160304 YD101 ZCC

خرید الماس TPGN 160308 YD051 ZCC

خرید الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 160312 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 160316 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 220404 YD101 ZCC

خرید الماس TPGN 220408 YC30S ZCC

خرید الماس TPGN 220408 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 220412 YD201 ZCC

خرید الماس TPGN 270408 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 090204 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPGN 090208 YD051 ZCC

خرید تیغچه TPGN 110304 YD051 ZCC

خرید تیغچه TPGN 110304 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPGN 110304 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 110308 YD051 ZCC

خرید تیغچه TPGN 110308 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160304 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPGN 160304 YD051 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160304 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160308 YD051 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160308 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160312 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 160316 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 220404 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPGN 220408 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPGN 220408 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 220412 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPGN 270408 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 090204 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPGN 090208 YD051 ZCC

فروش اینسرت TPGN 110304 YD051 ZCC

فروش اینسرت TPGN 110304 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPGN 110304 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 110308 YD051 ZCC

فروش اینسرت TPGN 110308 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160304 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPGN 160304 YD051 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160304 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160308 YD051 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160308 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160312 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 160316 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 220404 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPGN 220408 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPGN 220408 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 220412 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPGN 270408 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 090204 YD101 ZCC

فروش الماس TPGN 090208 YD051 ZCC

فروش الماس TPGN 110304 YD051 ZCC

فروش الماس TPGN 110304 YD101 ZCC

فروش الماس TPGN 110304 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 110308 YD051 ZCC

فروش الماس TPGN 110308 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 160304 YC30S ZCC

فروش الماس TPGN 160304 YD051 ZCC

فروش الماس TPGN 160304 YD101 ZCC

فروش الماس TPGN 160308 YD051 ZCC

فروش الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 160312 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 160316 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 220404 YD101 ZCC

فروش الماس TPGN 220408 YC30S ZCC

فروش الماس TPGN 220408 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 220412 YD201 ZCC

فروش الماس TPGN 270408 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 090204 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPGN 090208 YD051 ZCC

فروش تیغچه TPGN 110304 YD051 ZCC

فروش تیغچه TPGN 110304 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPGN 110304 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 110308 YD051 ZCC

فروش تیغچه TPGN 110308 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160304 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPGN 160304 YD051 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160304 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160308 YD051 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160308 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160312 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 160316 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 220404 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPGN 220408 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPGN 220408 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 220412 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPGN 270408 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 090204 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 090208 YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 110304 YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 110304 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 110304 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 110308 YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 110308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160304 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160304 YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160304 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160308 YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160312 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 160316 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 220404 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 220408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPGN 220408 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 220412 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPGN 270408 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 090204 YD101 ZCC

قیمت الماس TPGN 090208 YD051 ZCC

قیمت الماس TPGN 110304 YD051 ZCC

قیمت الماس TPGN 110304 YD101 ZCC

قیمت الماس TPGN 110304 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 110308 YD051 ZCC

قیمت الماس TPGN 110308 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 160304 YC30S ZCC

قیمت الماس TPGN 160304 YD051 ZCC

قیمت الماس TPGN 160304 YD101 ZCC

قیمت الماس TPGN 160308 YD051 ZCC

قیمت الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 160312 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 160316 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 220404 YD101 ZCC

قیمت الماس TPGN 220408 YC30S ZCC

قیمت الماس TPGN 220408 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 220412 YD201 ZCC

قیمت الماس TPGN 270408 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 090204 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 090208 YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 110304 YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 110304 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 110304 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 110308 YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 110308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160304 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160304 YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160304 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160308 YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160312 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 160316 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 220404 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 220408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPGN 220408 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 220412 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPGN 270408 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 090204 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPGN 090208 YD051 ZCC

عکس اینسرت TPGN 110304 YD051 ZCC

عکس اینسرت TPGN 110304 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPGN 110304 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 110308 YD051 ZCC

عکس اینسرت TPGN 110308 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160304 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPGN 160304 YD051 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160304 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160308 YD051 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160308 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160312 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 160316 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 220404 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPGN 220408 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPGN 220408 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 220412 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPGN 270408 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 090204 YD101 ZCC

عکس الماس TPGN 090208 YD051 ZCC

عکس الماس TPGN 110304 YD051 ZCC

عکس الماس TPGN 110304 YD101 ZCC

عکس الماس TPGN 110304 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 110308 YD051 ZCC

عکس الماس TPGN 110308 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 160304 YC30S ZCC

عکس الماس TPGN 160304 YD051 ZCC

عکس الماس TPGN 160304 YD101 ZCC

عکس الماس TPGN 160308 YD051 ZCC

عکس الماس TPGN 160308 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 160312 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 160316 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 220404 YD101 ZCC

عکس الماس TPGN 220408 YC30S ZCC

عکس الماس TPGN 220408 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 220412 YD201 ZCC

عکس الماس TPGN 270408 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 090204 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPGN 090208 YD051 ZCC

عکس تیغچه TPGN 110304 YD051 ZCC

عکس تیغچه TPGN 110304 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPGN 110304 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 110308 YD051 ZCC

عکس تیغچه TPGN 110308 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160304 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPGN 160304 YD051 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160304 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160308 YD051 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160308 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160312 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 160316 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 220404 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPGN 220408 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPGN 220408 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 220412 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPGN 270408 YD201 ZCC

اینسرت TPGN ZCC

 

اینسرت TPGN ZCC در سایز 09 - 11 - 16 - 22 و 27 موجود می باشد .
اینسرت TPGN ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت TPGN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت TPGN ZCC مثلث شکل یا سه گوش می باشد .
حرف دوم اینسرت TPGN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت TPGN زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت TPGN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت TPGN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت TPGN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت TPGN ZCC
 دارای گریدهای  YCبرای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است