ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت TPKN ZCC
اینسرت TPKN ZCC
اینسرت TPKN ZCC

اینسرت TPKN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت TPKN ZCC | الماس TPKN ZCC | تیغچه TPKN ZCC | اینسرت TPKN زد سی سی | الماس TPKN زد سی سی | تیغچه TPKN زد سی سی | اینسرت کفتراشی TPKN ZCC | اینسرت طلایی TPKN ZCC | اینسرت طلایی کفتراشی TPKN ZCC | الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC | الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC | الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 22

مدل : TPKN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت TPKN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس TPKN ZCC

تیغچه TPKN ZCC

اینسرت TPKN ZCC

اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YD201 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YC30S ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YD051 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDR YD101 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDL YC30S ZCC

اینسرت TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

اینسرت TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YD201 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YC30S ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YD051 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDR YD101 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDL YC30S ZCC

تیغچه TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

تیغچه TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

الماس TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

الماس TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

الماس TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YC30S ZCC

الماس TPKN 2204PDR YD051 ZCC

الماس TPKN 2204PDR YD101 ZCC

الماس TPKN 2204PDL YC30S ZCC

الماس TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

الماس TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YD201 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YC30S ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YD051 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDR YD101 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDL YC30S ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

خرید اینسرت TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YD201 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YC30S ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YD051 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDR YD101 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDL YC30S ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

خرید تیغچه TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YC30S ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YD051 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDR YD101 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDL YC30S ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

خرید الماس TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YD201 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YC30S ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YD051 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDR YD101 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDL YC30S ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

فروش اینسرت TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YD201 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YC30S ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YD051 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDR YD101 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDL YC30S ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

فروش تیغچه TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YC30S ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YD051 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDR YD101 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDL YC30S ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

فروش الماس TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YD051 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDR YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDL YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

قیمت اینسرت TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YD051 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDR YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDL YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

قیمت تیغچه TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YC30S ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YD051 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDR YD101 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDL YC30S ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

قیمت الماس TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YD201 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YC30S ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YD051 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDR YD101 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDL YC30S ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

عکس اینسرت TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YD201 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YC30S ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YD051 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDR YD101 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDL YC30S ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

عکس تیغچه TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDFR YD201 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDFL YBG102 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDFL YD201 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDFR YBG102 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YBC301 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YD201 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YBM351 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YBG102 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YBG202 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YBG302 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YC30S ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YD051 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDR YD101 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDL YC30S ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDTR YBC301 ZCC

عکس الماس TPKN 2204PDTR YC30S ZCC

اینسرت TPKN ZCC

 

اینسرت TPKN ZCC در سایز  22 موجود می باشد .
اینسرت TPKN ZCC به شکل چپ و راست موجود می باشد .
حرف اول اینسرت TPKN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت TPKN ZCC مثلث شکل و یا سه گوش می باشد .
حرف دوم اینسرت TPKN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت TPKN زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت TPKN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت TPKN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت TPKN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت TPKN ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد ، YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است