ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت TPMR ZCC
اینسرت TPMR ZCC
اینسرت TPMR ZCC

اینسرت TPMR ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت TPMR ZCC | الماس TPMR ZCC | تیغچه TPMR ZCC | اینسرت تراشکاری TPMR زد سی سی | الماس تراشکاری TPMR زد سی سی | تیغچه تراشکاری TPMR زد سی سی | اینسرت طلایی TPMR زد سی سی | اینسرت سه گوش TPMR زد سی سی | الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 09 - 11 - 16 - 22 و 33

مدل : TPMR

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت TPMR ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس TPMR ZCC

تیغچه TPMR ZCC

اینسرت TPMR ZCC

اینسرت TPMR 090204 YBM251 ZCC

اینسرت TPMR 110304 YBM251 ZCC

اینسرت TPMR 110304 YNG151 ZCC

اینسرت TPMR 110308 YBM251 ZCC

اینسرت TPMR 110308 YNG151 ZCC

اینسرت TPMR 160304 YBM251 ZCC

اینسرت TPMR 160304 YBM351 ZCC

اینسرت TPMR 160304 YNG151 ZCC

اینسرت TPMR 160304 YC30S ZCC

اینسرت TPMR 160308 YBM251 ZCC

اینسرت TPMR 160308 YBM351 ZCC

اینسرت TPMR 160308 YC30S ZCC

اینسرت TPMR 160308 YD201 ZCC

اینسرت TPMR 160312 YBM351 ZCC

اینسرت TPMR 220412 YBM351 ZCC

اینسرت TPMR 330916 YBG302 ZCC

الماس TPMR 090204 YBM251 ZCC

الماس TPMR 110304 YBM251 ZCC

الماس TPMR 110304 YNG151 ZCC

الماس TPMR 110308 YBM251 ZCC

الماس TPMR 110308 YNG151 ZCC

الماس TPMR 160304 YBM251 ZCC

الماس TPMR 160304 YBM351 ZCC

الماس TPMR 160304 YNG151 ZCC

الماس TPMR 160304 YC30S ZCC

الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

الماس TPMR 160308 YBM351 ZCC

الماس TPMR 160308 YC30S ZCC

الماس TPMR 160308 YD201 ZCC

الماس TPMR 160312 YBM351 ZCC

الماس TPMR 220412 YBM351 ZCC

الماس TPMR 330916 YBG302 ZCC

تیغچه TPMR 090204 YBM251 ZCC

تیغچه TPMR 110304 YBM251 ZCC

تیغچه TPMR 110304 YNG151 ZCC

تیغچه TPMR 110308 YBM251 ZCC

تیغچه TPMR 110308 YNG151 ZCC

تیغچه TPMR 160304 YBM251 ZCC

تیغچه TPMR 160304 YBM351 ZCC

تیغچه TPMR 160304 YNG151 ZCC

تیغچه TPMR 160304 YC30S ZCC

تیغچه TPMR 160308 YBM251 ZCC

تیغچه TPMR 160308 YBM351 ZCC

تیغچه TPMR 160308 YC30S ZCC

تیغچه TPMR 160308 YD201 ZCC

تیغچه TPMR 160312 YBM351 ZCC

تیغچه TPMR 220412 YBM351 ZCC

تیغچه TPMR 330916 YBG302 ZCC

خرید اینسرت TPMR 090204 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPMR 110304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPMR 110304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت TPMR 110308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPMR 110308 YNG151 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160304 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160304 YNG151 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160304 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPMR 160308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160308 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160308 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPMR 160308 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPMR 160312 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPMR 220412 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPMR 330916 YBG302 ZCC

خرید الماس TPMR 090204 YBM251 ZCC

خرید الماس TPMR 110304 YBM251 ZCC

خرید الماس TPMR 110304 YNG151 ZCC

خرید الماس TPMR 110308 YBM251 ZCC

خرید الماس TPMR 110308 YNG151 ZCC

خرید الماس TPMR 160304 YBM251 ZCC

خرید الماس TPMR 160304 YBM351 ZCC

خرید الماس TPMR 160304 YNG151 ZCC

خرید الماس TPMR 160304 YC30S ZCC

خرید الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

خرید الماس TPMR 160308 YBM351 ZCC

خرید الماس TPMR 160308 YC30S ZCC

خرید الماس TPMR 160308 YD201 ZCC

خرید الماس TPMR 160312 YBM351 ZCC

خرید الماس TPMR 220412 YBM351 ZCC

خرید الماس TPMR 330916 YBG302 ZCC

خرید تیغچه TPMR 090204 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPMR 110304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPMR 110304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه TPMR 110308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPMR 110308 YNG151 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160304 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160304 YNG151 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160304 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPMR 160308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160308 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160308 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPMR 160308 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPMR 160312 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPMR 220412 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPMR 330916 YBG302 ZCC

فروش اینسرت TPMR 090204 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPMR 110304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPMR 110304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت TPMR 110308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPMR 110308 YNG151 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160304 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160304 YNG151 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160304 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPMR 160308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160308 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160308 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPMR 160308 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPMR 160312 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPMR 220412 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPMR 330916 YBG302 ZCC

فروش الماس TPMR 090204 YBM251 ZCC

فروش الماس TPMR 110304 YBM251 ZCC

فروش الماس TPMR 110304 YNG151 ZCC

فروش الماس TPMR 110308 YBM251 ZCC

فروش الماس TPMR 110308 YNG151 ZCC

فروش الماس TPMR 160304 YBM251 ZCC

فروش الماس TPMR 160304 YBM351 ZCC

فروش الماس TPMR 160304 YNG151 ZCC

فروش الماس TPMR 160304 YC30S ZCC

فروش الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

فروش الماس TPMR 160308 YBM351 ZCC

فروش الماس TPMR 160308 YC30S ZCC

فروش الماس TPMR 160308 YD201 ZCC

فروش الماس TPMR 160312 YBM351 ZCC

فروش الماس TPMR 220412 YBM351 ZCC

فروش الماس TPMR 330916 YBG302 ZCC

فروش تیغچه TPMR 090204 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPMR 110304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPMR 110304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه TPMR 110308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPMR 110308 YNG151 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160304 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160304 YNG151 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160304 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPMR 160308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160308 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160308 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPMR 160308 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPMR 160312 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPMR 220412 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPMR 330916 YBG302 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 090204 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 110304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 110304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 110308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 110308 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160304 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160304 YNG151 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160304 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160308 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 160312 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 220412 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPMR 330916 YBG302 ZCC

قیمت الماس TPMR 090204 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPMR 110304 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPMR 110304 YNG151 ZCC

قیمت الماس TPMR 110308 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPMR 110308 YNG151 ZCC

قیمت الماس TPMR 160304 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPMR 160304 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPMR 160304 YNG151 ZCC

قیمت الماس TPMR 160304 YC30S ZCC

قیمت الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPMR 160308 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPMR 160308 YC30S ZCC

قیمت الماس TPMR 160308 YD201 ZCC

قیمت الماس TPMR 160312 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPMR 220412 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPMR 330916 YBG302 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 090204 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 110304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 110304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 110308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 110308 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160304 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160304 YNG151 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160304 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160308 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 160312 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 220412 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPMR 330916 YBG302 ZCC

عکس اینسرت TPMR 090204 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPMR 110304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPMR 110304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت TPMR 110308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPMR 110308 YNG151 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160304 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160304 YNG151 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160304 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPMR 160308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160308 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160308 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPMR 160308 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPMR 160312 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPMR 220412 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPMR 330916 YBG302 ZCC

عکس الماس TPMR 090204 YBM251 ZCC

عکس الماس TPMR 110304 YBM251 ZCC

عکس الماس TPMR 110304 YNG151 ZCC

عکس الماس TPMR 110308 YBM251 ZCC

عکس الماس TPMR 110308 YNG151 ZCC

عکس الماس TPMR 160304 YBM251 ZCC

عکس الماس TPMR 160304 YBM351 ZCC

عکس الماس TPMR 160304 YNG151 ZCC

عکس الماس TPMR 160304 YC30S ZCC

عکس الماس TPMR 160308 YBM251 ZCC

عکس الماس TPMR 160308 YBM351 ZCC

عکس الماس TPMR 160308 YC30S ZCC

عکس الماس TPMR 160308 YD201 ZCC

عکس الماس TPMR 160312 YBM351 ZCC

عکس الماس TPMR 220412 YBM351 ZCC

عکس الماس TPMR 330916 YBG302 ZCC

عکس تیغچه TPMR 090204 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPMR 110304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPMR 110304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه TPMR 110308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPMR 110308 YNG151 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160304 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160304 YNG151 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160304 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPMR 160308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160308 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160308 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPMR 160308 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPMR 160312 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPMR 220412 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPMR 330916 YBG302 ZCC

اینسرت TPMR ZCC

 

اینسرت TPMR ZCC در سایز 09 - 11 - 16 - 22 و 33 موجود می باشد .
اینسرت TPMR ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت TPMR ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت TPMR ZCC مثلث شکل یا سه گوش می باشد .
حرف دوم اینسرت TPMR ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت TPMR زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت TPMR ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت TPMR ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت TPMR ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت TPMR ZCC
 دارای گریدهای  YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد  می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است