ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت TPUN ZCC
اینسرت TPUN ZCC
اینسرت TPUN ZCC

اینسرت TPUN ZCC

Indexable Milling Tools

اینسرت TPUN ZCC | الماس TPUN ZCC | تیغچه TPUN ZCC | اینسرت TPUN زد سی سی | الماس TPUN زد سی سی | تیغچه TPUN زد سی سی | اینسرت کفتراشی TPUN ZCC | اینسرت طلایی کفتراشی TPUN ZCC | الماس TPUN 220408 YC301 ZCC | الماس TPUN 160408 YC30S ZCC | الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 11 - 16 و 22

مدل : TPUN

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت TPUN ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس TPUN ZCC

تیغچه TPUN ZCC

اینسرت TPUN ZCC

اینسرت TPUN 110208 YBC301 ZCC

اینسرت TPUN 110208 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 110304 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 110308 YBC301 ZCC

اینسرت TPUN 110308 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 110308 YD101 ZCC

اینسرت TPUN 110308 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 160304 YBM251 ZCC

اینسرت TPUN 160304 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 160304 YD101 ZCC

اینسرت TPUN 160304 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 160308 YBM251 ZCC

اینسرت TPUN 160308 YBM351 ZCC

اینسرت TPUN 160308 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 160308 YD101 ZCC

اینسرت TPUN 160308 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 160312 YBM251 ZCC

اینسرت TPUN 160312 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 160408 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 160408 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 160412 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 160412 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 220404 YD101 ZCC

اینسرت TPUN 220408 YC301 ZCC

اینسرت TPUN 220408 YBM251 ZCC

اینسرت TPUN 220408 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 220408 YD101 ZCC

اینسرت TPUN 220412 YBM351 ZCC

اینسرت TPUN 220412 YC30S ZCC

اینسرت TPUN 220412 YD201 ZCC

اینسرت TPUN 220416 YD201 ZCC

الماس TPUN 110208 YBC301 ZCC

الماس TPUN 110208 YC30S ZCC

الماس TPUN 110304 YC30S ZCC

الماس TPUN 110308 YBC301 ZCC

الماس TPUN 110308 YC30S ZCC

الماس TPUN 110308 YD101 ZCC

الماس TPUN 110308 YD201 ZCC

الماس TPUN 160304 YBM251 ZCC

الماس TPUN 160304 YC30S ZCC

الماس TPUN 160304 YD101 ZCC

الماس TPUN 160304 YD201 ZCC

الماس TPUN 160308 YBM251 ZCC

الماس TPUN 160308 YBM351 ZCC

الماس TPUN 160308 YC30S ZCC

الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

الماس TPUN 160308 YD201 ZCC

الماس TPUN 160312 YBM251 ZCC

الماس TPUN 160312 YC30S ZCC

الماس TPUN 160408 YC30S ZCC

الماس TPUN 160408 YD201 ZCC

الماس TPUN 160412 YC30S ZCC

الماس TPUN 160412 YD201 ZCC

الماس TPUN 220404 YD101 ZCC

الماس TPUN 220408 YC301 ZCC

الماس TPUN 220408 YBM251 ZCC

الماس TPUN 220408 YC30S ZCC

الماس TPUN 220408 YD101 ZCC

الماس TPUN 220412 YBM351 ZCC

الماس TPUN 220412 YC30S ZCC

الماس TPUN 220412 YD201 ZCC

الماس TPUN 220416 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 110208 YBC301 ZCC

تیغچه TPUN 110208 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 110304 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 110308 YBC301 ZCC

تیغچه TPUN 110308 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 110308 YD101 ZCC

تیغچه TPUN 110308 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 160304 YBM251 ZCC

تیغچه TPUN 160304 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 160304 YD101 ZCC

تیغچه TPUN 160304 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 160308 YBM251 ZCC

تیغچه TPUN 160308 YBM351 ZCC

تیغچه TPUN 160308 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 160308 YD101 ZCC

تیغچه TPUN 160308 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 160312 YBM251 ZCC

تیغچه TPUN 160312 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 160408 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 160408 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 160412 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 160412 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 220404 YD101 ZCC

تیغچه TPUN 220408 YC301 ZCC

تیغچه TPUN 220408 YBM251 ZCC

تیغچه TPUN 220408 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 220408 YD101 ZCC

تیغچه TPUN 220412 YBM351 ZCC

تیغچه TPUN 220412 YC30S ZCC

تیغچه TPUN 220412 YD201 ZCC

تیغچه TPUN 220416 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 110208 YBC301 ZCC

خرید اینسرت TPUN 110208 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 110304 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 110308 YBC301 ZCC

خرید اینسرت TPUN 110308 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 110308 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPUN 110308 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160304 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160304 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 160304 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160304 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160308 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160308 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160308 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 160308 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160308 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160312 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160312 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 160408 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 160408 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 160412 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 160412 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220404 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220408 YC301 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220408 YBM251 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220408 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 220408 YD101 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220412 YBM351 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220412 YC30S ZCC

خرید اینسرت TPUN 220412 YD201 ZCC

خرید اینسرت TPUN 220416 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 110208 YBC301 ZCC

خرید الماس TPUN 110208 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 110304 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 110308 YBC301 ZCC

خرید الماس TPUN 110308 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 110308 YD101 ZCC

خرید الماس TPUN 110308 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 160304 YBM251 ZCC

خرید الماس TPUN 160304 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 160304 YD101 ZCC

خرید الماس TPUN 160304 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 160308 YBM251 ZCC

خرید الماس TPUN 160308 YBM351 ZCC

خرید الماس TPUN 160308 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

خرید الماس TPUN 160308 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 160312 YBM251 ZCC

خرید الماس TPUN 160312 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 160408 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 160408 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 160412 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 160412 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 220404 YD101 ZCC

خرید الماس TPUN 220408 YC301 ZCC

خرید الماس TPUN 220408 YBM251 ZCC

خرید الماس TPUN 220408 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 220408 YD101 ZCC

خرید الماس TPUN 220412 YBM351 ZCC

خرید الماس TPUN 220412 YC30S ZCC

خرید الماس TPUN 220412 YD201 ZCC

خرید الماس TPUN 220416 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 110208 YBC301 ZCC

خرید تیغچه TPUN 110208 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 110304 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 110308 YBC301 ZCC

خرید تیغچه TPUN 110308 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 110308 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPUN 110308 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160304 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160304 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 160304 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160304 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160308 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160308 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160308 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 160308 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160308 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160312 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160312 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 160408 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 160408 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 160412 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 160412 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220404 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220408 YC301 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220408 YBM251 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220408 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 220408 YD101 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220412 YBM351 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220412 YC30S ZCC

خرید تیغچه TPUN 220412 YD201 ZCC

خرید تیغچه TPUN 220416 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 110208 YBC301 ZCC

فروش اینسرت TPUN 110208 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 110304 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 110308 YBC301 ZCC

فروش اینسرت TPUN 110308 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 110308 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPUN 110308 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160304 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160304 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 160304 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160304 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160308 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160308 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160308 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 160308 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160308 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160312 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160312 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 160408 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 160408 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 160412 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 160412 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220404 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220408 YC301 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220408 YBM251 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220408 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 220408 YD101 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220412 YBM351 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220412 YC30S ZCC

فروش اینسرت TPUN 220412 YD201 ZCC

فروش اینسرت TPUN 220416 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 110208 YBC301 ZCC

فروش الماس TPUN 110208 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 110304 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 110308 YBC301 ZCC

فروش الماس TPUN 110308 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 110308 YD101 ZCC

فروش الماس TPUN 110308 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 160304 YBM251 ZCC

فروش الماس TPUN 160304 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 160304 YD101 ZCC

فروش الماس TPUN 160304 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 160308 YBM251 ZCC

فروش الماس TPUN 160308 YBM351 ZCC

فروش الماس TPUN 160308 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

فروش الماس TPUN 160308 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 160312 YBM251 ZCC

فروش الماس TPUN 160312 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 160408 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 160408 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 160412 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 160412 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 220404 YD101 ZCC

فروش الماس TPUN 220408 YC301 ZCC

فروش الماس TPUN 220408 YBM251 ZCC

فروش الماس TPUN 220408 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 220408 YD101 ZCC

فروش الماس TPUN 220412 YBM351 ZCC

فروش الماس TPUN 220412 YC30S ZCC

فروش الماس TPUN 220412 YD201 ZCC

فروش الماس TPUN 220416 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 110208 YBC301 ZCC

فروش تیغچه TPUN 110208 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 110304 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 110308 YBC301 ZCC

فروش تیغچه TPUN 110308 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 110308 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPUN 110308 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160304 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160304 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 160304 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160304 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160308 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160308 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160308 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 160308 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160308 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160312 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160312 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 160408 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 160408 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 160412 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 160412 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220404 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220408 YC301 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220408 YBM251 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220408 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 220408 YD101 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220412 YBM351 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220412 YC30S ZCC

فروش تیغچه TPUN 220412 YD201 ZCC

فروش تیغچه TPUN 220416 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110208 YBC301 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110208 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110304 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110308 YBC301 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110308 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 110308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160304 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160304 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160304 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160304 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160308 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160308 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160308 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160308 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160308 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160312 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160312 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160408 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160412 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 160412 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220404 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220408 YC301 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220408 YBM251 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220408 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220408 YD101 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220412 YBM351 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220412 YC30S ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220412 YD201 ZCC

قیمت اینسرت TPUN 220416 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 110208 YBC301 ZCC

قیمت الماس TPUN 110208 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 110304 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 110308 YBC301 ZCC

قیمت الماس TPUN 110308 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 110308 YD101 ZCC

قیمت الماس TPUN 110308 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 160304 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPUN 160304 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 160304 YD101 ZCC

قیمت الماس TPUN 160304 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 160308 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPUN 160308 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPUN 160308 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

قیمت الماس TPUN 160308 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 160312 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPUN 160312 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 160408 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 160408 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 160412 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 160412 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 220404 YD101 ZCC

قیمت الماس TPUN 220408 YC301 ZCC

قیمت الماس TPUN 220408 YBM251 ZCC

قیمت الماس TPUN 220408 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 220408 YD101 ZCC

قیمت الماس TPUN 220412 YBM351 ZCC

قیمت الماس TPUN 220412 YC30S ZCC

قیمت الماس TPUN 220412 YD201 ZCC

قیمت الماس TPUN 220416 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110208 YBC301 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110208 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110304 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110308 YBC301 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110308 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 110308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160304 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160304 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160304 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160304 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160308 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160308 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160308 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160308 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160308 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160312 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160312 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160408 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160412 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 160412 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220404 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220408 YC301 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220408 YBM251 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220408 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220408 YD101 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220412 YBM351 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220412 YC30S ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220412 YD201 ZCC

قیمت تیغچه TPUN 220416 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 110208 YBC301 ZCC

عکس اینسرت TPUN 110208 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 110304 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 110308 YBC301 ZCC

عکس اینسرت TPUN 110308 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 110308 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPUN 110308 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160304 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160304 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 160304 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160304 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160308 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160308 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160308 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 160308 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160308 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160312 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160312 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 160408 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 160408 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 160412 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 160412 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220404 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220408 YC301 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220408 YBM251 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220408 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 220408 YD101 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220412 YBM351 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220412 YC30S ZCC

عکس اینسرت TPUN 220412 YD201 ZCC

عکس اینسرت TPUN 220416 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 110208 YBC301 ZCC

عکس الماس TPUN 110208 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 110304 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 110308 YBC301 ZCC

عکس الماس TPUN 110308 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 110308 YD101 ZCC

عکس الماس TPUN 110308 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 160304 YBM251 ZCC

عکس الماس TPUN 160304 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 160304 YD101 ZCC

عکس الماس TPUN 160304 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 160308 YBM251 ZCC

عکس الماس TPUN 160308 YBM351 ZCC

عکس الماس TPUN 160308 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 160308 YD101 ZCC

عکس الماس TPUN 160308 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 160312 YBM251 ZCC

عکس الماس TPUN 160312 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 160408 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 160408 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 160412 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 160412 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 220404 YD101 ZCC

عکس الماس TPUN 220408 YC301 ZCC

عکس الماس TPUN 220408 YBM251 ZCC

عکس الماس TPUN 220408 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 220408 YD101 ZCC

عکس الماس TPUN 220412 YBM351 ZCC

عکس الماس TPUN 220412 YC30S ZCC

عکس الماس TPUN 220412 YD201 ZCC

عکس الماس TPUN 220416 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 110208 YBC301 ZCC

عکس تیغچه TPUN 110208 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 110304 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 110308 YBC301 ZCC

عکس تیغچه TPUN 110308 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 110308 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPUN 110308 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160304 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160304 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 160304 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160304 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160308 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160308 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160308 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 160308 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160308 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160312 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160312 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 160408 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 160408 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 160412 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 160412 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220404 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220408 YC301 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220408 YBM251 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220408 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 220408 YD101 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220412 YBM351 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220412 YC30S ZCC

عکس تیغچه TPUN 220412 YD201 ZCC

عکس تیغچه TPUN 220416 YD201 ZCC

اینسرت TPUN ZCC

 

اینسرت TPUN ZCC در سایز 11 - 16 و 22 موجود می باشد .
اینسرت TPUN ZCC در R های 04 - 08 - 12 و 16 موجود می باشد .
حرف اول اینسرت TPUN ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت TPUN ZCC مثلث شکل یا سه گوش می باشد .
حرف دوم اینسرت TPUN ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت TPUN زد سی سی 11 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت TPUN ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت TPUN ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت TPUN ZCC بدون سوراخ و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت TPGN ZCC
 دارای گریدهای  YC و YBC برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YD برای قطعات با آلیاژ چدن و آلومینیوم می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است