ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

اینسرت ZCC مدل RCKT - DM
اینسرت ZCC مدل RCKT - DM
اینسرت ZCC مدل RCKT - DM

اینسرت ZCC مدل RCKT - DM

Indexable Milling Tools

اینسرت RCKT ZCC | الماس RCKT ZCC | تیغچه RCKT ZCC | اینسرت RCKT زد سی سی | الماس RCKT زد سی سی | تیغچه RCKT زد سی سی | اینسرت کفتراشی RCKT ZCC | الماس کفتراشی RCKT ZCC | الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC | الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC | اینسرت RCKT 1606MO-DM YBC301 ZCC | اینسرت ZCC مدل RCKT - DM

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 10 - 12 و 16

مدل : RCKT

برند کالا : زد سی سی ZCC

اینسرت RCKT ZCC

ابزار کفتراشی

اینسرت کفتراشی

الماس کفتراشی

تیغچه کفتراشی

اینسرت فرزکاری

الماس فرزکاری

تیغچه فرزکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی زد سی سی

نمایندگی زد سی سی در ایران

نمایندگی ZCC

نمایندگی ZCC در ایران

تکنو تراش سهند

الماس ZCC

تیغچه ZCC

اینسرت ZCC

الماس RCKT ZCC

تیغچه RCKT ZCC

اینسرت RCKT ZCC

اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

الماس RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

الماس RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

خرید اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

خرید اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

خرید اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

خرید اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

خرید الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

خرید الماس RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

خرید الماس RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

خرید الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

خرید تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

خرید تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

خرید تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

خرید تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

فروش اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

فروش اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

فروش اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

فروش اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

فروش الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

فروش الماس RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

فروش الماس RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

فروش الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

فروش تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

فروش تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

فروش تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

فروش تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

قیمت اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

قیمت الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

قیمت الماس RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

قیمت الماس RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

قیمت الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

قیمت تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

عکس اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

عکس اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

عکس اینسرت RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

عکس اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

عکس الماس RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

عکس الماس RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

عکس الماس RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

عکس الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

عکس تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBC301 ZCC

عکس تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG202 ZCC

عکس تیغچه RCKT 10T3MO-DM YBG205 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBC301 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM251 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBM351 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBD152 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG202 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG205 ZCC

عکس تیغچه RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

اینسرت RCKT 1606MO-DM YBC301 ZCC

اینسرت RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

الماس RCKT 1606MO-DM YBC301 ZCC

الماس RCKT 1204MO-DM YBG302 ZCC

اینسرت ZCC مدل RCKT - DM

 

اینسرت RCKT ZCC در سایزهای 10 - 12 و 16 موجود می باشد .
اینسرت RCKT ZCC دارای براده شکن یا گل DM می باشد .
حرف اول اینسرت RCKT ZCC نشان دهنده شکل اینسرت می باشد ، شکل اینسرت RCKT ZCC گرد می باشد .
حرف دوم اینسرت RCKT ZCC نشان دهنده زاویه کناریه اینسرت می باشد ، زاویه کناریه اینسرت RCKT زد سی سی 7 درجه می باشد . 
حرف سوم اینسرت RCKT ZCC نشان دهده تلرانس اینسرت می باشد .
حرف چهارم اینسرت RCKT ZCC نشان دهده سیستم گیرشی ، سوراخ دار بودن یا نبودن و همچنین یک طرفه یا دو طرفه می باشد ، اینسرت RCKT ZCC سوراخ دار و همچنین یک طرفه آن قابل استفاده می باشد .
اینسرت RCKT ZCC دارای گریدهای YBC برای قطعات با آلیاژ فولاد ، YBG برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد و YBM برای قطعات با آلیاژ استنلس استیل و فولاد می باشد .
اینسرت های ZCC محصول کشور چین می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت اینسرت ZCC با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است