ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فرز انگشتی بلند ZPS
فرز انگشتی بلند ZPS
فرز انگشتی بلند ZPS
فرز انگشتی بلند ZPS

فرز انگشتی بلند ZPS

End Mills Long

فرز انگشتی بلند ZPS | فرز انگشتی بلند زد پی اس | فرز انگشتی بلند کبال تدار ZPS | فرز انگشتی بلند روکش دار ZPS | فرز انگشتی بلند بدون روکش ZPS | خرید فرز انگشتی بلند ZPS | فروش فرز انگشتی بلند ZPS | قیمت فرز انگشتی بلند ZPS | عکس فرز انگشتی بلند ZPS | فرز انگشتی بلند شش پر ZPS | فرز ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 40 میلیمتر

مدل : 1215

برند کالا : زد پی اس ZPS

فرز انگشتی بلند ZPS

صنعت پرداز نوین

صنعت پرداز

ابزار تراشکاری

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

فرز انگشتی بلند زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 2 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 2.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 3 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 3.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 4 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 4.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 5.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 6 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 6.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 7 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 7.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 8 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 8.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 9 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 9.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 10 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 10.5 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 11 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 12 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 13 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 14 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 15 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 16 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 17 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 18 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 20 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 21 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 22 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 24 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 25 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 26 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 27 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 28 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 30 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 32 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 34 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 35 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 36 زد پی اس

فرز انگشتی بلند قطر 40 زد پی اس

فرز انگشتی بلند ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 2 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 2.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 3 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 3.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 4 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 4.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 5.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 6 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 6.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 7 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 7.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 8 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 8.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 9 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 9.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 10 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 10.5 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 11 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 12 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 13 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 14 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 15 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 16 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 17 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 18 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 20 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 21 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 22 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 24 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 25 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 26 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 27 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 28 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 30 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 32 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 34 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 35 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 36 ZPS

فرز انگشتی بلند قطر 40 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 2 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 2.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 3 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 3.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 4 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 4.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 5.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 6 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 6.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 7 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 7.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 8 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 8.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 9 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 9.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 10 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 10.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 11 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 12 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 13 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 14 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 15 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 16 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 17 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 18 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 20 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 21 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 22 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 24 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 25 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 26 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 27 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 28 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 30 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 32 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 34 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 35 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 36 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند قطر 40 زد پی اس

خرید فرز انگشتی بلند ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 2 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 2.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 3 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 3.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 4 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 4.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 5.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 6 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 6.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 7 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 7.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 8 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 8.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 9 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 9.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 10 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 10.5 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 11 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 12 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 13 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 14 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 15 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 16 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 17 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 18 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 20 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 21 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 22 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 24 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 25 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 26 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 27 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 28 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 30 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 32 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 34 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 35 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 36 ZPS

خرید فرز انگشتی بلند قطر 40 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 2 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 2.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 3 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 3.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 4 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 4.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 5.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 6 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 6.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 7 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 7.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 8 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 8.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 9 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 9.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 10 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 10.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 11 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 12 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 13 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 14 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 15 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 16 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 17 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 18 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 20 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 21 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 22 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 24 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 25 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 26 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 27 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 28 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 30 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 32 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 34 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 35 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 36 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند قطر 40 زد پی اس

فروش فرز انگشتی بلند ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 2 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 2.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 3 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 3.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 4 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 4.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 5.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 6 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 6.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 7 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 7.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 8 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 8.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 9 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 9.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 10 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 10.5 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 11 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 12 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 13 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 14 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 15 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 16 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 17 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 18 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 20 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 21 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 22 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 24 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 25 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 26 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 27 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 28 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 30 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 32 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 34 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 35 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 36 ZPS

فروش فرز انگشتی بلند قطر 40 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 2 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 2.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 3 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 3.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 4 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 4.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 5.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 6 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 6.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 7 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 7.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 8 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 8.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 9 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 9.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 10 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 10.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 11 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 12 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 13 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 14 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 15 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 16 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 17 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 18 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 20 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 21 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 22 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 24 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 25 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 26 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 27 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 28 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 30 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 32 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 34 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 35 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 36 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 40 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی بلند ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 2 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 2.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 3 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 3.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 4 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 4.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 5.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 6 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 6.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 7 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 7.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 8 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 8.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 9 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 9.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 10 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 10.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 11 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 12 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 13 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 14 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 15 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 16 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 17 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 18 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 20 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 21 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 22 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 24 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 25 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 26 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 27 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 28 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 30 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 32 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 34 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 35 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 36 ZPS

قیمت فرز انگشتی بلند قطر 40 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 2 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 2.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 3 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 3.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 4 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 4.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 5.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 6 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 6.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 7 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 7.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 8 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 8.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 9 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 9.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 10 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 10.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 11 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 12 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 13 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 14 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 15 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 16 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 17 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 18 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 20 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 21 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 22 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 24 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 25 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 26 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 27 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 28 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 30 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 32 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 34 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 35 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 36 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند قطر 40 زد پی اس

عکس فرز انگشتی بلند ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 2 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 2.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 3 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 3.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 4 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 4.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 5.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 6 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 6.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 7 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 7.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 8 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 8.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 9 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 9.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 10 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 10.5 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 11 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 12 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 13 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 14 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 15 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 16 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 17 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 18 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 20 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 21 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 22 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 24 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 25 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 26 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 27 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 28 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 30 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 32 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 34 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 35 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 36 ZPS

عکس فرز انگشتی بلند قطر 40 ZPS

فرز انگشتی بلند ZPS

 

فرز انگشتی بلند ZPS از قطر 2 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
تعداد پر های فرز انگشتی بلند ZPS از سه پر تا شش پر به ترتیب قطر 2 میلیمتر سه پر ، قطر های 3 تا 20 میلیمتر چهار پر ، قطر های 22 تا 30 میلیمتر پنج پر و از قطر های 32 تا 40 میلیمتر شش پر می باشد .
آلیاژ فرز انگشتی بلند ZPS از HSS-CO8 می باشد .
فرز انگشتی بلند ZPS ساخته شده طبق DIN844 می باشد .
فرز انگشتی بلند ZPS دارای دو مدل روکش دار و بدون روکش می باشد .
فرز انگشتی ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت فرز انگشتی ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است