ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS
فرز انگشتی سوپر بلند ZPS
فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

End Mills Extra Long

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS | فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس | خرید فرز انگشتی سوپر بلند ZPS | فروش فرز انگشتی سوپر بلند ZPS | قیمت فرز انگشتی سوپر بلند ZPS | عکس فرز انگشتی سوپر بلند ZPS | فرز انگشتی سوپر بلند کبالت دار ZPS | فرز انگشتی زد پی اس | فرز انگشتی ZPS | فرز انگشتی سوپر بلند چهار پر ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 10 تا 32 میلیمتر

مدل : 1212E

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

صنعت پرداز

ابزار تراشکاری

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 زد پی اس

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 زد پی اس

خرید فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 ZPS

خرید فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 زد پی اس

فروش فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 ZPS

فروش فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 ZPS

قیمت فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 زد پی اس

عکس فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 10 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 12 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 14 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 16 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 18 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 20 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 22 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 24 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 25 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 26 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 28 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 30 ZPS

عکس فرز انگشتی سوپر بلند قطر 32 ZPS

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS

 

فرز انگشتی سوپر بلند ZPS از قطر 10 تا 32 میلیمتر موجود می باشد .
تعداد پر های فرز انگشتی بلند ZPS از سه پر تا شش پر به ترتیب قطر های 10 تا 16 میلیمتر چهار پر ، قطر های 18 تا 22 میلیمتر پنج پر و از قطر های 25 تا 32 میلیمتر شش پر می باشد .
آلیاژ فرز انگشتی سوپر بلند ZPS از HSS-CO8 می باشد .
فرز انگشتی سوپر بلند ZPS ساخته شده طبق DIN844 می باشد .
فرز انگشتی ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت فرز انگشتی ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است