ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فرز انگشتی ZPS
فرز انگشتی ZPS
فرز انگشتی ZPS
فرز انگشتی ZPS

فرز انگشتی ZPS

End Mills Short

فرز انگشتی ZPS | فرز انگشتی زد پی اس | فرز انگشتی معمولی ZPS | فرز انگشتی 4 پر ZPS | فرز انگشتی چهار پر ZPS | فرز انگشتی کبالت دار ZPS | خرید فرز انگشتی ZPS | فروش فرز انگشتی ZPS | قیمت فرز انگشتی ZPS | عکس فرز انگشتی ZPS | فرز انگشتی روکش دار ZPS | فرز انگشتی بدون روکش ZPS | فرز ZPS | فرز زد پی اس

قیمت : تماس بگیرید

20% از خریداران رضایت داشته اند (1 رای)

سایز کالا : 2 تا 40 میلیمتر

مدل : 1205

برند کالا : زد پی اس ZPS

فرز انگشتی ZPS

صنعت پرداز نوین

صنعت پرداز

ابزار تراشکاری

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

فرز انگشتی زد پی اس

فرز انگشتی قطر 2 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 2.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 3 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 3.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 4 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 4.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 5.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 6 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 6.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 7 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 7.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 8 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 8.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 9 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 9.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 10 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 10.5 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 11 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 12 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 13 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 14 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 15 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 16 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 17 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 18 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 20 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 21 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 22 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 24 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 25 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 26 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 27 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 28 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 30 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 32 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 34 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 35 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 36 زد پی اس

فرز انگشتی قطر 40 زد پی اس

فرز انگشتی ZPS

فرز انگشتی قطر 2 ZPS

فرز انگشتی قطر 2.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 3 ZPS

فرز انگشتی قطر 3.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 4 ZPS

فرز انگشتی قطر 4.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 5 ZPS

فرز انگشتی قطر 5.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 6 ZPS

فرز انگشتی قطر 6.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 7 ZPS

فرز انگشتی قطر 7.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 8 ZPS

فرز انگشتی قطر 8.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 9 ZPS

فرز انگشتی قطر 9.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 10 ZPS

فرز انگشتی قطر 10.5 ZPS

فرز انگشتی قطر 11 ZPS

فرز انگشتی قطر 12 ZPS

فرز انگشتی قطر 13 ZPS

فرز انگشتی قطر 14 ZPS

فرز انگشتی قطر 15 ZPS

فرز انگشتی قطر 16 ZPS

فرز انگشتی قطر 17 ZPS

فرز انگشتی قطر 18 ZPS

فرز انگشتی قطر 20 ZPS

فرز انگشتی قطر 21 ZPS

فرز انگشتی قطر 22 ZPS

فرز انگشتی قطر 24 ZPS

فرز انگشتی قطر 25 ZPS

فرز انگشتی قطر 26 ZPS

فرز انگشتی قطر 27 ZPS

فرز انگشتی قطر 28 ZPS

فرز انگشتی قطر 30 ZPS

فرز انگشتی قطر 32 ZPS

فرز انگشتی قطر 34 ZPS

فرز انگشتی قطر 35 ZPS

فرز انگشتی قطر 36 ZPS

فرز انگشتی قطر 40 ZPS

خرید فرز انگشتی زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 2 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 2.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 3 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 3.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 4 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 4.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 5.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 6 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 6.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 7 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 7.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 8 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 8.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 9 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 9.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 10 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 10.5 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 11 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 12 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 13 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 14 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 15 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 16 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 17 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 18 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 20 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 21 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 22 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 24 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 25 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 26 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 27 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 28 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 30 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 32 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 34 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 35 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 36 زد پی اس

خرید فرز انگشتی قطر 40 زد پی اس

خرید فرز انگشتی ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 2 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 2.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 3 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 3.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 4 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 4.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 5.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 6 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 6.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 7 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 7.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 8 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 8.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 9 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 9.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 10 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 10.5 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 11 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 12 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 13 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 14 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 15 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 16 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 17 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 18 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 20 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 21 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 22 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 24 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 25 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 26 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 27 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 28 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 30 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 32 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 34 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 35 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 36 ZPS

خرید فرز انگشتی قطر 40 ZPS

فروش فرز انگشتی زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 2 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 2.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 3 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 3.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 4 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 4.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 5.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 6 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 6.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 7 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 7.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 8 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 8.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 9 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 9.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 10 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 10.5 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 11 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 12 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 13 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 14 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 15 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 16 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 17 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 18 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 20 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 21 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 22 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 24 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 25 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 26 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 27 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 28 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 30 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 32 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 34 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 35 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 36 زد پی اس

فروش فرز انگشتی قطر 40 زد پی اس

فروش فرز انگشتی ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 2 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 2.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 3 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 3.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 4 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 4.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 5.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 6 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 6.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 7 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 7.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 8 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 8.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 9 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 9.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 10 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 10.5 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 11 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 12 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 13 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 14 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 15 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 16 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 17 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 18 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 20 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 21 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 22 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 24 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 25 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 26 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 27 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 28 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 30 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 32 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 34 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 35 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 36 ZPS

فروش فرز انگشتی قطر 40 ZPS

قیمت فرز انگشتی زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 2 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 2.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 3 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 3.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 4 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 4.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 5.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 6 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 6.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 7 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 7.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 8 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 8.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 9 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 9.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 10 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 10.5 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 11 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 12 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 13 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 14 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 15 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 16 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 17 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 18 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 20 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 21 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 22 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 24 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 25 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 26 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 27 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 28 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 30 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 32 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 34 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 35 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 36 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی قطر 40 زد پی اس

قیمت فرز انگشتی ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 2 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 2.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 3 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 3.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 4 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 4.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 5.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 6 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 6.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 7 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 7.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 8 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 8.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 9 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 9.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 10 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 10.5 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 11 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 12 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 13 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 14 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 15 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 16 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 17 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 18 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 20 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 21 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 22 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 24 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 25 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 26 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 27 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 28 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 30 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 32 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 34 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 35 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 36 ZPS

قیمت فرز انگشتی قطر 40 ZPS

عکس فرز انگشتی زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 2 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 2.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 3 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 3.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 4 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 4.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 5.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 6 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 6.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 7 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 7.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 8 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 8.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 9 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 9.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 10 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 10.5 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 11 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 12 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 13 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 14 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 15 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 16 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 17 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 18 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 20 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 21 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 22 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 24 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 25 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 26 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 27 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 28 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 30 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 32 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 34 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 35 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 36 زد پی اس

عکس فرز انگشتی قطر 40 زد پی اس

عکس فرز انگشتی ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 2 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 2.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 3 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 3.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 4 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 4.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 5.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 6 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 6.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 7 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 7.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 8 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 8.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 9 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 9.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 10 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 10.5 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 11 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 12 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 13 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 14 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 15 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 16 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 17 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 18 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 20 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 21 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 22 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 24 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 25 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 26 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 27 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 28 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 30 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 32 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 34 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 35 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 36 ZPS

عکس فرز انگشتی قطر 40 ZPS

فرز انگشتی ZPS

 

فرز انگشتی معمولی ZPS از قطر 2 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
تعداد پر های فرز انگشتی ZPS از سه پر تا شش پر به ترتیب قطر های 2 و 2.5 میلیمتر سه پر ، قطر های 3 تا 20 میلیمتر چهار پر ، قطر های 22 تا 30 میلیمتر پنج پر و از قطر های 32 تا 40 میلیمتر شش پر می باشد .
آلیاژ فرز انگشتی ZPS از HSS-CO8 می باشد .
فرز انگشتی زد پی اس ساخته شده طبق DIN844 می باشد .
فرز انگشتی ZPS دارای دو مدل روکش دار و بدون روکش می باشد .
فرز انگشتی ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت فرز انگشتی ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است