ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

فرز تی ZPS
فرز تی ZPS
فرز تی ZPS
فرز تی ZPS

فرز تی ZPS

Woodruff Keyseat Cutters

فرز تی ZPS | خرید فرز تی ZPS | فروش فرز تی ZPS | قیمت فرز تی ZPSر | عکس فرز تی ZPS | فرز T زد پی اس | خرید فرز T زد پی اس | فروش فرز T زد پی اس | قیمت فرز T زد پی اس | عکس فرز T زد پی اس | فرز T | فرز تی | فرز تی 19.5*5 ZPS | فرز تی 22.5*6 ZPS | فرز تی 28.5*10 ZPS | فرز تی 16.5*4 زد پی اس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 4.5 تا 45.5 میلیمتر

مدل : 320015

برند کالا : زد پی اس ZPS

فرز تی ZPS

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

فرز تی زد پی اس

فرز تی 4.5*1 زد پی اس

فرز تی 7.5*1.5 زد پی اس

فرز تی 7.5*2 زد پی اس

فرز تی 10.5*2 زد پی اس

فرز تی 10.5*2.5 زد پی اس

فرز تی 10.5*3 زد پی اس

فرز تی 13.5*2 زد پی اس

فرز تی 13.5*3 زد پی اس

فرز تی 13.5*4 زد پی اس

فرز تی 16.5*3 زد پی اس

فرز تی 16.5*4 زد پی اس

فرز تی 16.5*5 زد پی اس

فرز تی 19.5*3 زد پی اس

فرز تی 19.5*4 زد پی اس

فرز تی 19.5*5 زد پی اس

فرز تی 19.5*6 زد پی اس

فرز تی 22.5*4 زد پی اس

فرز تی 22.5*5 زد پی اس

فرز تی 22.5*6 زد پی اس

فرز تی 22.5*8 زد پی اس

فرز تی 25.5*5 زد پی اس

فرز تی 25.5*6 زد پی اس

فرز تی 28.5*6 زد پی اس

فرز تی 28.5*8 زد پی اس

فرز تی 28.5*10 زد پی اس

فرز تی 32.5*6 زد پی اس

فرز تی 32.5*7 زد پی اس

فرز تی 32.5*8 زد پی اس

فرز تی 32.5*10 زد پی اس

فرز تی 4.5 زد پی اس

فرز تی 7.5 زد پی اس

فرز تی 10.5 زد پی اس

فرز تی 13.5 زد پی اس

فرز تی 16.5 زد پی اس

فرز تی 19.5 زد پی اس

فرز تی 22.5 زد پی اس

فرز تی 25.5 زد پی اس

فرز تی 28.5 زد پی اس

فرز تی 32.5 زد پی اس

فرز تی 38.5 زد پی اس

فرز تی 45.5 زد پی اس

فرز تی ZPS

فرز تی 4.5*1 ZPS

فرز تی 7.5*1.5 ZPS

فرز تی 7.5*2 ZPS

فرز تی 10.5*2 ZPS

فرز تی 10.5*2.5 ZPS

فرز تی 10.5*3 ZPS

فرز تی 13.5*2 ZPS

فرز تی 13.5*3 ZPS

فرز تی 13.5*4 ZPS

فرز تی 16.5*3 ZPS

فرز تی 16.5*4 ZPS

فرز تی 16.5*5 ZPS

فرز تی 19.5*3 ZPS

فرز تی 19.5*4 ZPS

فرز تی 19.5*5 ZPS

فرز تی 19.5*6 ZPS

فرز تی 22.5*4 ZPS

فرز تی 22.5*5 ZPS

فرز تی 22.5*6 ZPS

فرز تی 22.5*8 ZPS

فرز تی 25.5*5 ZPS

فرز تی 25.5*6 ZPS

فرز تی 28.5*6 ZPS

فرز تی 28.5*8 ZPS

فرز تی 28.5*10 ZPS

فرز تی 32.5*6 ZPS

فرز تی 32.5*7 ZPS

فرز تی 32.5*8 ZPS

فرز تی 32.5*10 ZPS

فرز تی 4.5 ZPS

فرز تی 7.5 ZPS

فرز تی 10.5 ZPS

فرز تی 13.5 ZPS

فرز تی 16.5 ZPS

فرز تی 19.5 ZPS

فرز تی 22.5 ZPS

فرز تی 25.5 ZPS

فرز تی 28.5 ZPS

فرز تی 32.5 ZPS

فرز تی 38.5 ZPS

فرز تی 45.5 ZPS

خرید فرز تی زد پی اس

خرید فرز تی 4.5*1 زد پی اس

خرید فرز تی 7.5*1.5 زد پی اس

خرید فرز تی 7.5*2 زد پی اس

خرید فرز تی 10.5*2 زد پی اس

خرید فرز تی 10.5*2.5 زد پی اس

خرید فرز تی 10.5*3 زد پی اس

خرید فرز تی 13.5*2 زد پی اس

خرید فرز تی 13.5*3 زد پی اس

خرید فرز تی 13.5*4 زد پی اس

خرید فرز تی 16.5*3 زد پی اس

خرید فرز تی 16.5*4 زد پی اس

خرید فرز تی 16.5*5 زد پی اس

خرید فرز تی 19.5*3 زد پی اس

خرید فرز تی 19.5*4 زد پی اس

خرید فرز تی 19.5*5 زد پی اس

خرید فرز تی 19.5*6 زد پی اس

خرید فرز تی 22.5*4 زد پی اس

خرید فرز تی 22.5*5 زد پی اس

خرید فرز تی 22.5*6 زد پی اس

خرید فرز تی 22.5*8 زد پی اس

خرید فرز تی 25.5*5 زد پی اس

خرید فرز تی 25.5*6 زد پی اس

خرید فرز تی 28.5*6 زد پی اس

خرید فرز تی 28.5*8 زد پی اس

خرید فرز تی 28.5*10 زد پی اس

خرید فرز تی 32.5*6 زد پی اس

خرید فرز تی 32.5*7 زد پی اس

خرید فرز تی 32.5*8 زد پی اس

خرید فرز تی 32.5*10 زد پی اس

خرید فرز تی 4.5 زد پی اس

خرید فرز تی 7.5 زد پی اس

خرید فرز تی 10.5 زد پی اس

خرید فرز تی 13.5 زد پی اس

خرید فرز تی 16.5 زد پی اس

خرید فرز تی 19.5 زد پی اس

خرید فرز تی 22.5 زد پی اس

خرید فرز تی 25.5 زد پی اس

خرید فرز تی 28.5 زد پی اس

خرید فرز تی 32.5 زد پی اس

خرید فرز تی 38.5 زد پی اس

خرید فرز تی 45.5 زد پی اس

خرید فرز تی ZPS

خرید فرز تی 4.5*1 ZPS

خرید فرز تی 7.5*1.5 ZPS

خرید فرز تی 7.5*2 ZPS

خرید فرز تی 10.5*2 ZPS

خرید فرز تی 10.5*2.5 ZPS

خرید فرز تی 10.5*3 ZPS

خرید فرز تی 13.5*2 ZPS

خرید فرز تی 13.5*3 ZPS

خرید فرز تی 13.5*4 ZPS

خرید فرز تی 16.5*3 ZPS

خرید فرز تی 16.5*4 ZPS

خرید فرز تی 16.5*5 ZPS

خرید فرز تی 19.5*3 ZPS

خرید فرز تی 19.5*4 ZPS

خرید فرز تی 19.5*5 ZPS

خرید فرز تی 19.5*6 ZPS

خرید فرز تی 22.5*4 ZPS

خرید فرز تی 22.5*5 ZPS

خرید فرز تی 22.5*6 ZPS

خرید فرز تی 22.5*8 ZPS

خرید فرز تی 25.5*5 ZPS

خرید فرز تی 25.5*6 ZPS

خرید فرز تی 28.5*6 ZPS

خرید فرز تی 28.5*8 ZPS

خرید فرز تی 28.5*10 ZPS

خرید فرز تی 32.5*6 ZPS

خرید فرز تی 32.5*7 ZPS

خرید فرز تی 32.5*8 ZPS

خرید فرز تی 32.5*10 ZPS

خرید فرز تی 4.5 ZPS

خرید فرز تی 7.5 ZPS

خرید فرز تی 10.5 ZPS

خرید فرز تی 13.5 ZPS

خرید فرز تی 16.5 ZPS

خرید فرز تی 19.5 ZPS

خرید فرز تی 22.5 ZPS

خرید فرز تی 25.5 ZPS

خرید فرز تی 28.5 ZPS

خرید فرز تی 32.5 ZPS

خرید فرز تی 38.5 ZPS

خرید فرز تی 45.5 ZPS

فروش فرز تی زد پی اس

فروش فرز تی 4.5*1 زد پی اس

فروش فرز تی 7.5*1.5 زد پی اس

فروش فرز تی 7.5*2 زد پی اس

فروش فرز تی 10.5*2 زد پی اس

فروش فرز تی 10.5*2.5 زد پی اس

فروش فرز تی 10.5*3 زد پی اس

فروش فرز تی 13.5*2 زد پی اس

فروش فرز تی 13.5*3 زد پی اس

فروش فرز تی 13.5*4 زد پی اس

فروش فرز تی 16.5*3 زد پی اس

فروش فرز تی 16.5*4 زد پی اس

فروش فرز تی 16.5*5 زد پی اس

فروش فرز تی 19.5*3 زد پی اس

فروش فرز تی 19.5*4 زد پی اس

فروش فرز تی 19.5*5 زد پی اس

فروش فرز تی 19.5*6 زد پی اس

فروش فرز تی 22.5*4 زد پی اس

فروش فرز تی 22.5*5 زد پی اس

فروش فرز تی 22.5*6 زد پی اس

فروش فرز تی 22.5*8 زد پی اس

فروش فرز تی 25.5*5 زد پی اس

فروش فرز تی 25.5*6 زد پی اس

فروش فرز تی 28.5*6 زد پی اس

فروش فرز تی 28.5*8 زد پی اس

فروش فرز تی 28.5*10 زد پی اس

فروش فرز تی 32.5*6 زد پی اس

فروش فرز تی 32.5*7 زد پی اس

فروش فرز تی 32.5*8 زد پی اس

فروش فرز تی 32.5*10 زد پی اس

فروش فرز تی 4.5 زد پی اس

فروش فرز تی 7.5 زد پی اس

فروش فرز تی 10.5 زد پی اس

فروش فرز تی 13.5 زد پی اس

فروش فرز تی 16.5 زد پی اس

فروش فرز تی 19.5 زد پی اس

فروش فرز تی 22.5 زد پی اس

فروش فرز تی 25.5 زد پی اس

فروش فرز تی 28.5 زد پی اس

فروش فرز تی 32.5 زد پی اس

فروش فرز تی 38.5 زد پی اس

فروش فرز تی 45.5 زد پی اس

فروش فرز تی ZPS

فروش فرز تی 4.5*1 ZPS

فروش فرز تی 7.5*1.5 ZPS

فروش فرز تی 7.5*2 ZPS

فروش فرز تی 10.5*2 ZPS

فروش فرز تی 10.5*2.5 ZPS

فروش فرز تی 10.5*3 ZPS

فروش فرز تی 13.5*2 ZPS

فروش فرز تی 13.5*3 ZPS

فروش فرز تی 13.5*4 ZPS

فروش فرز تی 16.5*3 ZPS

فروش فرز تی 16.5*4 ZPS

فروش فرز تی 16.5*5 ZPS

فروش فرز تی 19.5*3 ZPS

فروش فرز تی 19.5*4 ZPS

فروش فرز تی 19.5*5 ZPS

فروش فرز تی 19.5*6 ZPS

فروش فرز تی 22.5*4 ZPS

فروش فرز تی 22.5*5 ZPS

فروش فرز تی 22.5*6 ZPS

فروش فرز تی 22.5*8 ZPS

فروش فرز تی 25.5*5 ZPS

فروش فرز تی 25.5*6 ZPS

فروش فرز تی 28.5*6 ZPS

فروش فرز تی 28.5*8 ZPS

فروش فرز تی 28.5*10 ZPS

فروش فرز تی 32.5*6 ZPS

فروش فرز تی 32.5*7 ZPS

فروش فرز تی 32.5*8 ZPS

فروش فرز تی 32.5*10 ZPS

فروش فرز تی 4.5 ZPS

فروش فرز تی 7.5 ZPS

فروش فرز تی 10.5 ZPS

فروش فرز تی 13.5 ZPS

فروش فرز تی 16.5 ZPS

فروش فرز تی 19.5 ZPS

فروش فرز تی 22.5 ZPS

فروش فرز تی 25.5 ZPS

فروش فرز تی 28.5 ZPS

فروش فرز تی 32.5 ZPS

فروش فرز تی 38.5 ZPS

فروش فرز تی 45.5 ZPS

قیمت فرز تی زد پی اس

قیمت فرز تی 4.5*1 زد پی اس

قیمت فرز تی 7.5*1.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 7.5*2 زد پی اس

قیمت فرز تی 10.5*2 زد پی اس

قیمت فرز تی 10.5*2.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 10.5*3 زد پی اس

قیمت فرز تی 13.5*2 زد پی اس

قیمت فرز تی 13.5*3 زد پی اس

قیمت فرز تی 13.5*4 زد پی اس

قیمت فرز تی 16.5*3 زد پی اس

قیمت فرز تی 16.5*4 زد پی اس

قیمت فرز تی 16.5*5 زد پی اس

قیمت فرز تی 19.5*3 زد پی اس

قیمت فرز تی 19.5*4 زد پی اس

قیمت فرز تی 19.5*5 زد پی اس

قیمت فرز تی 19.5*6 زد پی اس

قیمت فرز تی 22.5*4 زد پی اس

قیمت فرز تی 22.5*5 زد پی اس

قیمت فرز تی 22.5*6 زد پی اس

قیمت فرز تی 22.5*8 زد پی اس

قیمت فرز تی 25.5*5 زد پی اس

قیمت فرز تی 25.5*6 زد پی اس

قیمت فرز تی 28.5*6 زد پی اس

قیمت فرز تی 28.5*8 زد پی اس

قیمت فرز تی 28.5*10 زد پی اس

قیمت فرز تی 32.5*6 زد پی اس

قیمت فرز تی 32.5*7 زد پی اس

قیمت فرز تی 32.5*8 زد پی اس

قیمت فرز تی 32.5*10 زد پی اس

قیمت فرز تی 4.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 7.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 10.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 13.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 16.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 19.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 22.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 25.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 28.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 32.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 38.5 زد پی اس

قیمت فرز تی 45.5 زد پی اس

قیمت فرز تی ZPS

قیمت فرز تی 4.5*1 ZPS

قیمت فرز تی 7.5*1.5 ZPS

قیمت فرز تی 7.5*2 ZPS

قیمت فرز تی 10.5*2 ZPS

قیمت فرز تی 10.5*2.5 ZPS

قیمت فرز تی 10.5*3 ZPS

قیمت فرز تی 13.5*2 ZPS

قیمت فرز تی 13.5*3 ZPS

قیمت فرز تی 13.5*4 ZPS

قیمت فرز تی 16.5*3 ZPS

قیمت فرز تی 16.5*4 ZPS

قیمت فرز تی 16.5*5 ZPS

قیمت فرز تی 19.5*3 ZPS

قیمت فرز تی 19.5*4 ZPS

قیمت فرز تی 19.5*5 ZPS

قیمت فرز تی 19.5*6 ZPS

قیمت فرز تی 22.5*4 ZPS

قیمت فرز تی 22.5*5 ZPS

قیمت فرز تی 22.5*6 ZPS

قیمت فرز تی 22.5*8 ZPS

قیمت فرز تی 25.5*5 ZPS

قیمت فرز تی 25.5*6 ZPS

قیمت فرز تی 28.5*6 ZPS

قیمت فرز تی 28.5*8 ZPS

قیمت فرز تی 28.5*10 ZPS

قیمت فرز تی 32.5*6 ZPS

قیمت فرز تی 32.5*7 ZPS

قیمت فرز تی 32.5*8 ZPS

قیمت فرز تی 32.5*10 ZPS

قیمت فرز تی 4.5 ZPS

قیمت فرز تی 7.5 ZPS

قیمت فرز تی 10.5 ZPS

قیمت فرز تی 13.5 ZPS

قیمت فرز تی 16.5 ZPS

قیمت فرز تی 19.5 ZPS

قیمت فرز تی 22.5 ZPS

قیمت فرز تی 25.5 ZPS

قیمت فرز تی 28.5 ZPS

قیمت فرز تی 32.5 ZPS

قیمت فرز تی 38.5 ZPS

قیمت فرز تی 45.5 ZPS

عکس فرز تی زد پی اس

عکس فرز تی 4.5*1 زد پی اس

عکس فرز تی 7.5*1.5 زد پی اس

عکس فرز تی 7.5*2 زد پی اس

عکس فرز تی 10.5*2 زد پی اس

عکس فرز تی 10.5*2.5 زد پی اس

عکس فرز تی 10.5*3 زد پی اس

عکس فرز تی 13.5*2 زد پی اس

عکس فرز تی 13.5*3 زد پی اس

عکس فرز تی 13.5*4 زد پی اس

عکس فرز تی 16.5*3 زد پی اس

عکس فرز تی 16.5*4 زد پی اس

عکس فرز تی 16.5*5 زد پی اس

عکس فرز تی 19.5*3 زد پی اس

عکس فرز تی 19.5*4 زد پی اس

عکس فرز تی 19.5*5 زد پی اس

عکس فرز تی 19.5*6 زد پی اس

عکس فرز تی 22.5*4 زد پی اس

عکس فرز تی 22.5*5 زد پی اس

عکس فرز تی 22.5*6 زد پی اس

عکس فرز تی 22.5*8 زد پی اس

عکس فرز تی 25.5*5 زد پی اس

عکس فرز تی 25.5*6 زد پی اس

عکس فرز تی 28.5*6 زد پی اس

عکس فرز تی 28.5*8 زد پی اس

عکس فرز تی 28.5*10 زد پی اس

عکس فرز تی 32.5*6 زد پی اس

عکس فرز تی 32.5*7 زد پی اس

عکس فرز تی 32.5*8 زد پی اس

عکس فرز تی 32.5*10 زد پی اس

عکس فرز تی 4.5 زد پی اس

عکس فرز تی 7.5 زد پی اس

عکس فرز تی 10.5 زد پی اس

عکس فرز تی 13.5 زد پی اس

عکس فرز تی 16.5 زد پی اس

عکس فرز تی 19.5 زد پی اس

عکس فرز تی 22.5 زد پی اس

عکس فرز تی 25.5 زد پی اس

عکس فرز تی 28.5 زد پی اس

عکس فرز تی 32.5 زد پی اس

عکس فرز تی 38.5 زد پی اس

عکس فرز تی 45.5 زد پی اس

عکس فرز تی ZPS

عکس فرز تی 4.5*1 ZPS

عکس فرز تی 7.5*1.5 ZPS

عکس فرز تی 7.5*2 ZPS

عکس فرز تی 10.5*2 ZPS

عکس فرز تی 10.5*2.5 ZPS

عکس فرز تی 10.5*3 ZPS

عکس فرز تی 13.5*2 ZPS

عکس فرز تی 13.5*3 ZPS

عکس فرز تی 13.5*4 ZPS

عکس فرز تی 16.5*3 ZPS

عکس فرز تی 16.5*4 ZPS

عکس فرز تی 16.5*5 ZPS

عکس فرز تی 19.5*3 ZPS

عکس فرز تی 19.5*4 ZPS

عکس فرز تی 19.5*5 ZPS

عکس فرز تی 19.5*6 ZPS

عکس فرز تی 22.5*4 ZPS

عکس فرز تی 22.5*5 ZPS

عکس فرز تی 22.5*6 ZPS

عکس فرز تی 22.5*8 ZPS

عکس فرز تی 25.5*5 ZPS

عکس فرز تی 25.5*6 ZPS

عکس فرز تی 28.5*6 ZPS

عکس فرز تی 28.5*8 ZPS

عکس فرز تی 28.5*10 ZPS

عکس فرز تی 32.5*6 ZPS

عکس فرز تی 32.5*7 ZPS

عکس فرز تی 32.5*8 ZPS

عکس فرز تی 32.5*10 ZPS

عکس فرز تی 4.5 ZPS

عکس فرز تی 7.5 ZPS

عکس فرز تی 10.5 ZPS

عکس فرز تی 13.5 ZPS

عکس فرز تی 16.5 ZPS

عکس فرز تی 19.5 ZPS

عکس فرز تی 22.5 ZPS

عکس فرز تی 25.5 ZPS

عکس فرز تی 28.5 ZPS

عکس فرز تی 32.5 ZPS

عکس فرز تی 38.5 ZPS

عکس فرز تی 45.5 ZPS

فرز T زد پی اس

فرز T 4.5*1 زد پی اس

فرز T 7.5*1.5 زد پی اس

فرز T 7.5*2 زد پی اس

فرز T 10.5*2 زد پی اس

فرز T 10.5*2.5 زد پی اس

فرز T 10.5*3 زد پی اس

فرز T 13.5*2 زد پی اس

فرز T 13.5*3 زد پی اس

فرز T 13.5*4 زد پی اس

فرز T 16.5*3 زد پی اس

فرز T 16.5*4 زد پی اس

فرز T 16.5*5 زد پی اس

فرز T 19.5*3 زد پی اس

فرز T 19.5*4 زد پی اس

فرز T 19.5*5 زد پی اس

فرز T 19.5*6 زد پی اس

فرز T 22.5*4 زد پی اس

فرز T 22.5*5 زد پی اس

فرز T 22.5*6 زد پی اس

فرز T 22.5*8 زد پی اس

فرز T 25.5*5 زد پی اس

فرز T 25.5*6 زد پی اس

فرز T 28.5*6 زد پی اس

فرز T 28.5*8 زد پی اس

فرز T 28.5*10 زد پی اس

فرز T 32.5*6 زد پی اس

فرز T 32.5*7 زد پی اس

فرز T 32.5*8 زد پی اس

فرز T 32.5*10 زد پی اس

فرز T 4.5 زد پی اس

فرز T 7.5 زد پی اس

فرز T 10.5 زد پی اس

فرز T 13.5 زد پی اس

فرز T 16.5 زد پی اس

فرز T 19.5 زد پی اس

فرز T 22.5 زد پی اس

فرز T 25.5 زد پی اس

فرز T 28.5 زد پی اس

فرز T 32.5 زد پی اس

فرز T 38.5 زد پی اس

فرز T 45.5 زد پی اس

فرز T ZPS

فرز T 4.5*1 ZPS

فرز T 7.5*1.5 ZPS

فرز T 7.5*2 ZPS

فرز T 10.5*2 ZPS

فرز T 10.5*2.5 ZPS

فرز T 10.5*3 ZPS

فرز T 13.5*2 ZPS

فرز T 13.5*3 ZPS

فرز T 13.5*4 ZPS

فرز T 16.5*3 ZPS

فرز T 16.5*4 ZPS

فرز T 16.5*5 ZPS

فرز T 19.5*3 ZPS

فرز T 19.5*4 ZPS

فرز T 19.5*5 ZPS

فرز T 19.5*6 ZPS

فرز T 22.5*4 ZPS

فرز T 22.5*5 ZPS

فرز T 22.5*6 ZPS

فرز T 22.5*8 ZPS

فرز T 25.5*5 ZPS

فرز T 25.5*6 ZPS

فرز T 28.5*6 ZPS

فرز T 28.5*8 ZPS

فرز T 28.5*10 ZPS

فرز T 32.5*6 ZPS

فرز T 32.5*7 ZPS

فرز T 32.5*8 ZPS

فرز T 32.5*10 ZPS

فرز T 4.5 ZPS

فرز T 7.5 ZPS

فرز T 10.5 ZPS

فرز T 13.5 ZPS

فرز T 16.5 ZPS

فرز T 19.5 ZPS

فرز T 22.5 ZPS

فرز T 25.5 ZPS

فرز T 28.5 ZPS

فرز T 32.5 ZPS

فرز T 38.5 ZPS

فرز T 45.5 ZPS

فرز تی ZPS

 

فرز تی ZPS از قطر 4.5 تا 45.5 میلیمتر و ضخامت های 1 تا 10 بسته سایز مورد نظر موجود می باشد .
متریال فرز تی ZPS از HSS-CO5% می باشد .
فرز ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت فرز ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است