ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس سریه 3540
قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس سریه 3540
قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس سریه 3540

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس سریه 3540

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس | خرید قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس | فروش قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس | قیمت قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس | عکس قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس | قلاویز ماشینی روکش دار OX NAREX | قلاویز ماشینی OX نارکس | قلاویز ماشینی DIN376 نارکس | قلاویز NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 36 میلیمتر

مدل : 3540

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی OX مستقیم M2 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M12 نارکس

قلاویز ماشینی OX مستقیم M2 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 NAREX

قلاویز ماشینی OX مستقیم M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مستقیم M36 NAREX

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس

 

قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس از سایز 3 تا 36 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس ساخته شده طبق DIN376 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی روکش دار OX نارکس فرم B می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است