ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس سریه 1870
قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس سریه 1870
قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس سریه 1870

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس سریه 1870

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس | خرید قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس | فروش قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس | قیمت قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس | عکس قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس | قلاویز ماشینی روکش دار PM HL NAREX | قلاویز روکش دار نارکس | قلاویز روکش دار NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 10 میلیمتر

مدل : 1870

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M2 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M12 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M2 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم روکش دار M36 NAREX

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس

 

قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس از سایز 3 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس از HSS-E-PM می باشد .
قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی روکش دار PM HL نارکس فرم B می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است