ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510
قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510
قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510

قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی طلایی Narex | خرید قلاویز ماشینی طلایی Narex | فروش قلاویز ماشینی طلایی Narex | قیمت قلاویز ماشینی طلایی Narex | عکس قلاویز ماشینی طلایی Narex | قلاویز ماشینی طلایی نارکس | خرید قلاویز ماشینی طلایی نارکس | فروش قلاویز ماشینی طلایی نارکس | قیمت قلاویز ماشینی طلایی نارکس | قلاویز نارکس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 10 میلیمتر

مدل : 1510

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی طلایی Narex سریه 1510

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M2 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M2 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی طلایی مستقیم M10 NAREX

قلاویز ماشینی طلایی Narex

 

قلاویز ماشینی طلایی Narex از سایز 2 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی طلایی Narex از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی طلایی Narex ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی طلایی نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی طلایی Narex فرم B می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است