ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390 | قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس | فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس | عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس | قلاویز NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 10 میلیمتر

مدل : 2390

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس سریه 2390

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M2 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M12 نارکس

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M2 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 NAREX

قلاویز ماشینی OX مارپیچ M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی OX مارپیچ M36 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس

 

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس از سایز 3 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار OX نارکس فرم C و 35 درجه می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است