ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس سریه 2870
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس سریه 2870
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس سریه 2870

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس سریه 2870

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس | فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس | عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس | قلاویز ماشینی نارکس | قلاویز ماشینی NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 10 میلیمتر

مدل : 2870

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M2 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M12 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M2 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار M36 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس

 

قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس از سایز 3 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس از HSS-E-PM می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مارپیچ روکش دار PM FNT نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است