ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس سریه 2060
قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس سریه 2060
قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس سریه 2060

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس سریه 2060

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس | فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس | عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس | قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی NAREX | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی NAREX | قلاویز نارکس | قلاویز NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 10 میلیمتر

مدل : 2060

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلاییسریه 2060

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M2 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M12 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M2 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی M36 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس

 

قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس از سایز 2 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ طلایی نارکس فرم C و 35 درجه می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است