ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670
قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670
قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670 | قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس | فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس | عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 10 میلیمتر

مدل : 2670

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس سریه 2670ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M2 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M12 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M2 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم M36 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس

 

قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس از سایز 3 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس ساخته شده طبق DIN371 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مارپیچ مخصوص آلومینیوم نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است