ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050
قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050
قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050 | قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس | خرید قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس | فروش قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس | عکس قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس | قلاویز ماشینی مارپیچ NAREX | قلاویز نارکس | قلاویز NAREX | قلاویز مارپیچ نارکس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 36 میلیمتر

مدل : 4050

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس سریه 4050

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مارپیچ M2 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M3 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M4 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M5 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M6 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M7 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M8 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M9 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M10 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M12 نارکس

قلاویز ماشینی مارپیچ M2 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M3 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M4 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M5 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M6 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M7 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M8 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M9 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M10 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مارپیچ M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مارپیچ M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مارپیچ M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مارپیچ M36 NAREX

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس

 

قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس از سایز 3 تا 36 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس ساخته شده طبق DIN376 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی مارپیچ نارکس فرم C و 35 درجه می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است