ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس سریه 5000
قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس سریه 5000
قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس سریه 5000

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس سریه 5000

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس | خرید قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس | فروش قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس | قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس | عکس قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس | قلاویز ماشینی مهره زنی Narex | خرید قلاویز ماشینی مهره زنی Narex | فروش قلاویز ماشینی مهره زنی Narex | قلاویز مهره زنی نارکس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 20 میلیمتر

مدل : 5000

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس سریه 5000

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مهره زنی M2 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M3 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M4 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M5 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M6 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M7 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M8 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M9 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M10 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M12 نارکس

قلاویز ماشینی مهره زنی M2 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M3 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M4 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M5 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M6 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M7 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M8 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M9 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M10 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مهره زنی M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مهره زنی M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مهره زنی M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مهره زنی M36 NAREX

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس

 

قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس از سایز 3 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس از HSS می باشد .
قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس ساخته شده طبق DIN357 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی مهره زنی نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است