ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500
قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500
قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500

قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500

MACHINE TAPS

قلاویز ماشینی نارکس | خرید قلاویز ماشینی نارکس | فروش قلاویز ماشینی نارکس | قیمت قلاویز ماشینی نارکس | عکس قلاویز ماشینی نارکس | قلاویز ماشینی NAREX | خرید قلاویز ماشینی NAREX | فروش قلاویز ماشینی NAREX | قیمت قلاویز ماشینی NAREX | عکس قلاویز ماشینی NAREX | قلاویز نارکس | قلاویز NAREX

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 3 تا 36 میلیمتر

مدل : 3500

برند کالا : نارکس NAREX

قلاویز ماشینی نارکس سریه 3500

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی نارکس

نمایندگی Narex

قلاویز ماشینی نارکس

قلاویز ماشینی Narex

قلاویز ماشینی مستقیم M2 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M2.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M3 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M4 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M5 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M6 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M7 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M8 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M9 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M10 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M12 نارکس

قلاویز ماشینی مستقیم M2 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M2.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M3 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M4 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M5 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M6 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M7 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M8 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M9 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M10 NAREX

قلاویز ماشینی مستقیم M12 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M3 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M4 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M5 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M6 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M7 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M8 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M9 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M10 نارکس

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M3 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M4 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M5 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M6 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M7 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M8 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M9 NAREX

خرید قلاویز ماشینی مستقیم M10 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M3 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M4 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M5 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M6 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M7 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M8 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M9 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M10 نارکس

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M3 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M4 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M5 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M6 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M7 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M8 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M9 NAREX

فروش قلاویز ماشینی مستقیم M10 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M3 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M4 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M5 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M6 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M7 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M8 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M9 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M10 نارکس

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M3 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M4 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M5 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M6 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M7 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M8 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M9 NAREX

قیمت قلاویز ماشینی مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M3 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M4 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M5 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M6 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M7 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M8 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M9 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M10 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M3 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M3.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M4 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M4.5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M5 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M6 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M7 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M8 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M9 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M10 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M14 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M16 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M18 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M20 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M22 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M24 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M27 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M30 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M33 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M36 نارکس

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M14 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M16 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M18 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M20 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M22 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M24 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M27 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M30 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M33 NAREX

عکس قلاویز ماشینی مستقیم M36 NAREX

قلاویز ماشینی نارکس

 

قلاویز ماشینی نارکس از سایز 3 تا 36 میلیمتر موجود می باشد .
آلیاژ قلاویز ماشینی نارکس از HSS-E می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس ساخته شده طبق DIN376 می باشد .
تلرانس قلاویز ماشینی نارکس 6H می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس فرم B می باشد .
قلاویز ماشینی نارکس محصول کشور چک می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی قلاویز ماشینی نارکس با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است