ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته بلند ZPS
مته بلند ZPS
مته بلند ZPS
مته بلند ZPS
مته بلند ZPS
مته بلند ZPS

مته بلند ZPS

Stright Shank Twist Drills

مته بلند ZPS | مته فوق بلند ZPS | خرید مته بلند ZPS | فروش مته بلند ZPS | قیمت مته بلند ZPS | عکس مته بلند ZPS | مته بلند زد پی اس | مته فوق بلند زد پی اس | مته سوراخکاری | مته چک | خرید مته فوق بلند ZPS | فروش مته فوق بلند ZPS | قیمت مته فوق بلند ZPS | عکس مته فوق بلند ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 13 میلیمتر

مدل : VN60010 - VN80010

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی ZPS

نممایندگی زد پی اس

مته ته گرد بلند 0.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 1 زد پی اس

مته ته گرد بلند 1.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 2 زد پی اس

مته ته گرد بلند 2.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 3 زد پی اس

مته ته گرد بلند 3.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 4 زد پی اس

مته ته گرد بلند 4.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 6 زد پی اس

مته ته گرد بلند 6.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 7 زد پی اس

مته ته گرد بلند 7.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 9 زد پی اس

مته ته گرد بلند 9.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 10 زد پی اس

مته ته گرد بلند 10.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 11 زد پی اس

مته ته گرد بلند 11.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 12 زد پی اس

مته ته گرد بلند 12.5 زد پی اس

مته ته گرد بلند 13 زد پی اس

مته ته گرد بلند 0.5 ZPS

مته ته گرد بلند 1 ZPS

مته ته گرد بلند 1.5 ZPS

مته ته گرد بلند 2 ZPS

مته ته گرد بلند 2.5 ZPS

مته ته گرد بلند 3 ZPS

مته ته گرد بلند 3.5 ZPS

مته ته گرد بلند 4 ZPS

مته ته گرد بلند 4.5 ZPS

مته ته گرد بلند 8 ZPS

مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد بلند 6 ZPS

مته ته گرد بلند 6.5 ZPS

مته ته گرد بلند 7 ZPS

مته ته گرد بلند 7.5 ZPS

مته ته گرد بلند 8 ZPS

مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد بلند 9 ZPS

مته ته گرد بلند 9.5 ZPS

مته ته گرد بلند 10 ZPS

مته ته گرد بلند 10.5 ZPS

مته ته گرد بلند 11 ZPS

مته ته گرد بلند 11.5 ZPS

مته ته گرد بلند 12 ZPS

مته ته گرد بلند 12.5 ZPS

مته ته گرد بلند 13 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 0.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 1 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 1.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 2 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 2.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 3 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 3.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 4 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 4.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 6 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 6.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 7 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 7.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 9 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 9.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 10 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 10.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 11 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 11.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 12 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 12.5 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 13 زد پی اس

مته ته گرد فوق بلند 0.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 1 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 1.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 2 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 2.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 3 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 3.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 4 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 4.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 6 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 6.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 7 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 7.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 9 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 9.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 10 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 10.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 11 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 11.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 12 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 12.5 ZPS

مته ته گرد فوق بلند 13 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد بلند 0.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 1 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 1.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 2 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 2.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 3 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 3.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 4 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 4.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 6 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 6.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 7 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 7.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 9 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 9.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 10 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 10.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 11 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 11.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 12 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 12.5 ZPS

خرید مته ته گرد بلند 13 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد فوق بلند 0.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 1 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 1.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 2 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 2.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 3 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 3.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 4 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 4.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 6 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 6.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 7 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 7.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 9 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 9.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 10 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 10.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 11 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 11.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 12 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 12.5 ZPS

خرید مته ته گرد فوق بلند 13 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد بلند 0.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 1 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 1.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 2 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 2.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 3 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 3.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 4 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 4.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 6 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 6.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 7 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 7.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 9 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 9.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 10 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 10.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 11 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 11.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 12 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 12.5 ZPS

فروش مته ته گرد بلند 13 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد فوق بلند 0.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 1 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 1.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 2 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 2.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 3 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 3.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 4 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 4.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 6 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 6.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 7 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 7.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 9 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 9.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 10 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 10.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 11 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 11.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 12 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 12.5 ZPS

فروش مته ته گرد فوق بلند 13 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد بلند 0.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 1 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 1.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 2 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 2.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 3 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 3.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 4 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 4.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 6 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 6.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 7 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 7.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 9 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 9.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 10 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 10.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 11 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 11.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 12 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 12.5 ZPS

قیمت مته ته گرد بلند 13 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد فوق بلند 0.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 1 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 1.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 2 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 2.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 3 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 3.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 4 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 4.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 6 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 6.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 7 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 7.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 9 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 9.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 10 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 10.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 11 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 11.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 12 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 12.5 ZPS

قیمت مته ته گرد فوق بلند 13 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد بلند 0.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 1 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 1.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 2 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 2.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 3 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 3.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 4 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 4.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 6 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 6.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 7 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 7.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 9 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 9.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 10 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 10.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 11 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 11.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 12 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 12.5 ZPS

عکس مته ته گرد بلند 13 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد فوق بلند 0.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 1 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 1.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 2 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 2.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 3 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 3.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 4 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 4.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 6 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 6.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 7 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 7.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 9 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 9.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 10 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 10.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 11 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 11.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 12 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 12.5 ZPS

عکس مته ته گرد فوق بلند 13 ZPS

مته بلند ZPS

 

مته بلند ZPS از قطر 2 تا 13 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته بلند ZPS سریه VN60010 و VN80010 از HSS می باشد .
مته بلند ZPS سریه VN60010 بلند و VN80010 فوق بلند می باشد
مته بلند ZPS ساخته شده طبق DIN1869 می باشد .
شیار مته بلند ZPS از نوع N می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است