ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS
مته ته مورس ZPS

مته ته مورس ZPS

Tapper Shank Drills

مته ته مورس ZPS | خرید مته ته مورس ZPS | فروش مته ته مورس ZPS | قیمت مته ته مورس ZPS | عکس مته ته مورس ZPS | مته ته مورس 5% کبالت ZPS | خرید مته ته مورس 5% کبالت ZPS | فروش مته ته مورس 5% کبالت ZPS | قیمت مته ته مورس 5% کبالت ZPS | عکس مته ته مورس 5% کبالت ZPS | مته کونیک ZPS | مته ته مورس ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 2 تا 90 میلیمتر

مدل : VK10010 - VK10015

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی ZPS

نممایندگی زد پی اس

مته ته مورس 8 زد پی اس

مته ته مورس 8.5 زد پی اس

مته ته مورس 9 زد پی اس

مته ته مورس 9.5 زد پی اس

مته ته مورس 10 زد پی اس

مته ته مورس 10.5 زد پی اس

مته ته مورس 11 زد پی اس

مته ته مورس 11.5 زد پی اس

مته ته مورس 12 زد پی اس

مته ته مورس 12.5 زد پی اس

مته ته مورس 13 زد پی اس

مته ته مورس 14 زد پی اس

مته ته مورس 15 زد پی اس

مته ته مورس 16 زد پی اس

مته ته مورس 17 زد پی اس

مته ته مورس 18 زد پی اس

مته ته مورس 19 زد پی اس

مته ته مورس 20 زد پی اس

مته ته مورس 21 زد پی اس

مته ته مورس 22 زد پی اس

مته ته مورس 23 زد پی اس

مته ته مورس 24 زد پی اس

مته ته مورس 25 زد پی اس

مته ته مورس 26 زد پی اس

مته ته مورس 27 زد پی اس

مته ته مورس 28 زد پی اس

مته ته مورس 29 زد پی اس

مته ته مورس 30 زد پی اس

مته ته مورس 31 زد پی اس

مته ته مورس 32 زد پی اس

مته ته مورس 33 زد پی اس

مته ته مورس 34 زد پی اس

مته ته مورس 35 زد پی اس

مته ته مورس 36 زد پی اس

مته ته مورس 37 زد پی اس

مته ته مورس 38 زد پی اس

مته ته مورس 39 زد پی اس

مته ته مورس 40 زد پی اس

مته ته مورس 41 زد پی اس

مته ته مورس 42 زد پی اس

مته ته مورس 43 زد پی اس

مته ته مورس 44 زد پی اس

مته ته مورس 45 زد پی اس

مته ته مورس 46 زد پی اس

مته ته مورس 47 زد پی اس

مته ته مورس 48 زد پی اس

مته ته مورس 49 زد پی اس

مته ته مورس 50 زد پی اس

مته ته مورس 51 زد پی اس

مته ته مورس 52 زد پی اس

مته ته مورس 53 زد پی اس

مته ته مورس 54 زد پی اس

مته ته مورس 55 زد پی اس

مته ته مورس 56 زد پی اس

مته ته مورس 57 زد پی اس

مته ته مورس 58 زد پی اس

مته ته مورس 59 زد پی اس

مته ته مورس 60 زد پی اس

مته ته مورس 61 زد پی اس

مته ته مورس 62 زد پی اس

مته ته مورس 63 زد پی اس

مته ته مورس 64 زد پی اس

مته ته مورس 65 زد پی اس

مته ته مورس 66 زد پی اس

مته ته مورس 67 زد پی اس

مته ته مورس 68 زد پی اس

مته ته مورس 69 زد پی اس

مته ته مورس 70 زد پی اس

مته ته مورس 71 زد پی اس

مته ته مورس 72 زد پی اس

مته ته مورس 73 زد پی اس

مته ته مورس 74 زد پی اس

مته ته مورس 75 زد پی اس

مته ته مورس 76 زد پی اس

مته ته مورس 77 زد پی اس

مته ته مورس 78 زد پی اس

مته ته مورس 79 زد پی اس

مته ته مورس 80 زد پی اس

مته ته مورس 81 زد پی اس

مته ته مورس 82 زد پی اس

مته ته مورس 83 زد پی اس

مته ته مورس 84 زد پی اس

مته ته مورس 85 زد پی اس

مته ته مورس 86 زد پی اس

مته ته مورس 87 زد پی اس

مته ته مورس 88 زد پی اس

مته ته مورس 89 زد پی اس

مته ته مورس 90 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 8 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 8.5 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 9 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 9.5 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 10 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 10.5 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 11 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 11.5 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 12 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 12.5 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 13 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 14 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 15 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 16 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 17 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 18 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 19 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 20 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 21 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 22 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 23 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 24 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 25 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 26 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 27 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 28 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 29 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 30 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 31 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 32 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 33 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 34 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 35 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 36 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 37 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 38 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 39 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 40 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 41 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 42 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 43 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 44 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 45 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 46 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 47 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 48 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 49 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 50 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 51 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 52 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 53 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 54 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 55 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 56 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 57 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 58 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 59 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 60 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 61 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 62 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 63 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 64 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 65 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 66 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 67 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 68 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 69 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 70 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 71 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 72 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 73 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 74 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 75 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 76 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 77 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 78 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 79 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 80 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 81 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 82 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 83 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 84 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 85 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 86 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 87 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 88 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 89 زد پی اس

مته ته مورس 5% کبالت 90 زد پی اس

مته ته مورس 8 ZPS

مته ته مورس 8.5 ZPS

مته ته مورس 9 ZPS

مته ته مورس 9.5 ZPS

مته ته مورس 10 ZPS

مته ته مورس 10.5 ZPS

مته ته مورس 11 ZPS

مته ته مورس 11.5 ZPS

مته ته مورس 12 ZPS

مته ته مورس 12.5 ZPS

مته ته مورس 13 ZPS

مته ته مورس 14 ZPS

مته ته مورس 15 ZPS

مته ته مورس 16 ZPS

مته ته مورس 17 ZPS

مته ته مورس 18 ZPS

مته ته مورس 19 ZPS

مته ته مورس 20 ZPS

مته ته مورس 21 ZPS

مته ته مورس 22 ZPS

مته ته مورس 23 ZPS

مته ته مورس 24 ZPS

مته ته مورس 25 ZPS

مته ته مورس 26 ZPS

مته ته مورس 27 ZPS

مته ته مورس 28 ZPS

مته ته مورس 29 ZPS

مته ته مورس 30 ZPS

مته ته مورس 31 ZPS

مته ته مورس 32 ZPS

مته ته مورس 33 ZPS

مته ته مورس 34 ZPS

مته ته مورس 35 ZPS

مته ته مورس 36 ZPS

مته ته مورس 37 ZPS

مته ته مورس 38 ZPS

مته ته مورس 39 ZPS

مته ته مورس 40 ZPS

مته ته مورس 41 ZPS

مته ته مورس 42 ZPS

مته ته مورس 43 ZPS

مته ته مورس 44 ZPS

مته ته مورس 45 ZPS

مته ته مورس 46 ZPS

مته ته مورس 47 ZPS

مته ته مورس 48 ZPS

مته ته مورس 49 ZPS

مته ته مورس 50 ZPS

مته ته مورس 51 ZPS

مته ته مورس 52 ZPS

مته ته مورس 53 ZPS

مته ته مورس 54 ZPS

مته ته مورس 55 ZPS

مته ته مورس 56 ZPS

مته ته مورس 57 ZPS

مته ته مورس 58 ZPS

مته ته مورس 59 ZPS

مته ته مورس 60 ZPS

مته ته مورس 61 ZPS

مته ته مورس 62 ZPS

مته ته مورس 63 ZPS

مته ته مورس 64 ZPS

مته ته مورس 65 ZPS

مته ته مورس 66 ZPS

مته ته مورس 67 ZPS

مته ته مورس 68 ZPS

مته ته مورس 69 ZPS

مته ته مورس 70 ZPS

مته ته مورس 71 ZPS

مته ته مورس 72 ZPS

مته ته مورس 73 ZPS

مته ته مورس 74 ZPS

مته ته مورس 75 ZPS

مته ته مورس 76 ZPS

مته ته مورس 77 ZPS

مته ته مورس 78 ZPS

مته ته مورس 79 ZPS

مته ته مورس 80 ZPS

مته ته مورس 81 ZPS

مته ته مورس 82 ZPS

مته ته مورس 83 ZPS

مته ته مورس 84 ZPS

مته ته مورس 85 ZPS

مته ته مورس 86 ZPS

مته ته مورس 87 ZPS

مته ته مورس 88 ZPS

مته ته مورس 89 ZPS

مته ته مورس 90 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 8 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 8.5 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 9 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 9.5 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 10 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 10.5 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 11 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 11.5 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 12 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 12.5 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 13 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 14 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 15 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 16 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 17 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 18 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 19 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 20 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 21 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 22 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 23 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 24 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 25 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 26 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 27 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 28 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 29 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 30 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 31 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 32 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 33 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 34 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 35 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 36 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 37 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 38 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 39 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 40 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 41 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 42 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 43 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 44 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 45 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 46 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 47 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 48 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 49 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 50 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 51 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 52 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 53 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 54 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 55 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 56 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 57 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 58 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 59 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 60 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 61 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 62 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 63 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 64 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 65 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 66 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 67 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 68 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 69 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 70 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 71 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 72 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 73 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 74 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 75 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 76 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 77 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 78 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 79 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 80 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 81 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 82 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 83 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 84 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 85 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 86 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 87 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 88 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 89 ZPS

مته ته مورس 5% کبالت 90 ZPS

مته ته مورس ZPS

 

مته ته مورس ZPS از قطر 2 تا 90 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته ته مورس ZPS سریه VK10015 از HSS-CO5% و VK10010 از HSS می باشد .
مته ته مورس ZPS ساخته شده طبق DIN345 می باشد .
شیار مته ته مورس ZPS از نوع N می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است