ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته مرغک بلند ZPS
مته مرغک بلند ZPS
مته مرغک بلند ZPS

مته مرغک بلند ZPS

Center Drills 60

مته مرغک بلند ZPS | خرید مته مرغک بلند ZPS | فروش مته مرغک بلند ZPS | قیمت مته مرغک بلند ZPS | عکس مته مرغک بلند ZPS | مته مرغک بلند زد پی اس | خرید مته مرغک بلند زد پی اس | فروش مته مرغک بلند زد پی اس | قیمت مته مرغک بلند زد پی اس | عکس مته مرغک بلند زد پی اس | مته سنتر بلند ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 5 میلیمتر

مدل : DIN333A

برند کالا : زد پی اس ZPS

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

مته مرغک زد پی اس

مته مرغک بلند زد پی اس

مته مرغک بلند 1 زد پی اس

مته مرغک بلند 1.5 زد پی اس

مته مرغک بلند 2 زد پی اس

مته مرغک بلند 2.5 زد پی اس

مته مرغک بلند 3 زد پی اس

مته مرغک بلند 4 زد پی اس

مته مرغک بلند 5 زد پی اس

مته مرغک ZPS

مته مرغک بلند ZPS

مته مرغک بلند 1 ZPS

مته مرغک بلند 1.5 ZPS

مته مرغک بلند 2 ZPS

مته مرغک بلند 2.5 ZPS

مته مرغک بلند 3 ZPS

مته مرغک بلند 4 ZPS

مته مرغک بلند 5 ZPS

مته سنتر زد پی اس

مته سنتر بلند زد پی اس

مته سنتر بلند 1 زد پی اس

مته سنتر بلند 1.5 زد پی اس

مته سنتر بلند 2 زد پی اس

مته سنتر بلند 2.5 زد پی اس

مته سنتر بلند 3 زد پی اس

مته سنتر بلند 4 زد پی اس

مته سنتر بلند 5 زد پی اس

مته سنتر ZPS

مته سنتر بلند ZPS

مته سنتر بلند 1 ZPS

مته سنتر بلند 1.5 ZPS

مته سنتر بلند 2 ZPS

مته سنتر بلند 2.5 ZPS

مته سنتر بلند 3 ZPS

مته سنتر بلند 4 ZPS

مته سنتر بلند 5 ZPS

خرید مته مرغک زد پی اس

خرید مته مرغک بلند زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 1 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 1.5 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 2 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 2.5 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 3 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 4 زد پی اس

خرید مته مرغک بلند 5 زد پی اس

خرید مته مرغک ZPS

خرید مته مرغک بلند ZPS

خرید مته مرغک بلند 1 ZPS

خرید مته مرغک بلند 1.5 ZPS

خرید مته مرغک بلند 2 ZPS

خرید مته مرغک بلند 2.5 ZPS

خرید مته مرغک بلند 3 ZPS

خرید مته مرغک بلند 4 ZPS

خرید مته مرغک بلند 5 ZPS

خرید مته سنتر زد پی اس

خرید مته سنتر بلند زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 1 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 1.5 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 2 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 2.5 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 3 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 4 زد پی اس

خرید مته سنتر بلند 5 زد پی اس

خرید مته سنتر ZPS

خرید مته سنتر بلند ZPS

خرید مته سنتر بلند 1 ZPS

خرید مته سنتر بلند 1.5 ZPS

خرید مته سنتر بلند 2 ZPS

خرید مته سنتر بلند 2.5 ZPS

خرید مته سنتر بلند 3 ZPS

خرید مته سنتر بلند 4 ZPS

خرید مته سنتر بلند 5 ZPS

فروش مته مرغک زد پی اس

فروش مته مرغک بلند زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 1 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 1.5 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 2 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 2.5 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 3 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 4 زد پی اس

فروش مته مرغک بلند 5 زد پی اس

فروش مته مرغک ZPS

فروش مته مرغک بلند ZPS

فروش مته مرغک بلند 1 ZPS

فروش مته مرغک بلند 1.5 ZPS

فروش مته مرغک بلند 2 ZPS

فروش مته مرغک بلند 2.5 ZPS

فروش مته مرغک بلند 3 ZPS

فروش مته مرغک بلند 4 ZPS

فروش مته مرغک بلند 5 ZPS

فروش مته سنتر زد پی اس

فروش مته سنتر بلند زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 1 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 1.5 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 2 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 2.5 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 3 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 4 زد پی اس

فروش مته سنتر بلند 5 زد پی اس

فروش مته سنتر ZPS

فروش مته سنتر بلند ZPS

فروش مته سنتر بلند 1 ZPS

فروش مته سنتر بلند 1.5 ZPS

فروش مته سنتر بلند 2 ZPS

فروش مته سنتر بلند 2.5 ZPS

فروش مته سنتر بلند 3 ZPS

فروش مته سنتر بلند 4 ZPS

فروش مته سنتر بلند 5 ZPS

قیمت مته مرغک زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 1 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 1.5 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 2 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 2.5 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 3 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 4 زد پی اس

قیمت مته مرغک بلند 5 زد پی اس

قیمت مته مرغک ZPS

قیمت مته مرغک بلند ZPS

قیمت مته مرغک بلند 1 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 1.5 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 2 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 2.5 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 3 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 4 ZPS

قیمت مته مرغک بلند 5 ZPS

قیمت مته سنتر زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 1 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 1.5 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 2 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 2.5 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 3 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 4 زد پی اس

قیمت مته سنتر بلند 5 زد پی اس

قیمت مته سنتر ZPS

قیمت مته سنتر بلند ZPS

قیمت مته سنتر بلند 1 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 1.5 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 2 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 2.5 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 3 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 4 ZPS

قیمت مته سنتر بلند 5 ZPS

عکس مته مرغک زد پی اس

عکس مته مرغک بلند زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 1 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 1.5 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 2 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 2.5 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 3 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 4 زد پی اس

عکس مته مرغک بلند 5 زد پی اس

عکس مته مرغک ZPS

عکس مته مرغک بلند ZPS

عکس مته مرغک بلند 1 ZPS

عکس مته مرغک بلند 1.5 ZPS

عکس مته مرغک بلند 2 ZPS

عکس مته مرغک بلند 2.5 ZPS

عکس مته مرغک بلند 3 ZPS

عکس مته مرغک بلند 4 ZPS

عکس مته مرغک بلند 5 ZPS

عکس مته سنتر زد پی اس

عکس مته سنتر بلند زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 1 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 1.5 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 2 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 2.5 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 3 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 4 زد پی اس

عکس مته سنتر بلند 5 زد پی اس

عکس مته سنتر ZPS

عکس مته سنتر بلند ZPS

عکس مته سنتر بلند 1 ZPS

عکس مته سنتر بلند 1.5 ZPS

عکس مته سنتر بلند 2 ZPS

عکس مته سنتر بلند 2.5 ZPS

عکس مته سنتر بلند 3 ZPS

عکس مته سنتر بلند 4 ZPS

عکس مته سنتر بلند 5 ZPS

مته مرغک بلند ZPS

 

مته مرغک بلند ZPS از قطر 1 تا 5 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته مرغک بلند ZPS سریه VS92110 از HSS می باشد .
مته مرغک بلند ZPS ساخته شده طبق DIN333 می باشد .
مته مرغک بلند ZPS فرم A می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است