ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته مرغک ZPS
مته مرغک ZPS
مته مرغک ZPS
مته مرغک ZPS

مته مرغک ZPS

Center Drills 60

مته مرغک ZPS | خرید مته مرغک ZPS | فروش مته مرغک ZPS | قیمت مته مرغک ZPS عکس مته مرغک ZPS | مته مرغک 5% کبالت ZPS | خرید مته مرغک 5% کبالت ZPS | فروش مته مرغک 5% کبالت ZPS | قیمت مته مرغک 5% کبالت ZPS | عکس مته مرغک 5% کبالت ZPS | مته سنتر ZPS | مته مرغک زد پی اس | مته مرغک کبالت دار زد پی اس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 10 میلیمتر

مدل : DIN333A

برند کالا : زد پی اس ZPS

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

آریا صنعت

نمایندگی زد پی اس

نمایندگی ZPS

مته مرغک زد پی اس

مته مرغک 1 زد پی اس

مته مرغک 1.25 زد پی اس

مته مرغک 1.6 زد پی اس

مته مرغک 2 زد پی اس

مته مرغک 2.5 زد پی اس

مته مرغک 3.15 زد پی اس

مته مرغک 4 زد پی اس

مته مرغک 5 زد پی اس

مته مرغک 6.3 زد پی اس

مته مرغک 8 زد پی اس

مته مرغک 10 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 1 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 1.25 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 1.6 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 2 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 2.5 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 3.15 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 4 زد پی اس

مته مرغک 5% کبالت 5 زد پی اس

مته سنتر 1 زد پی اس

مته سنتر 1.25 زد پی اس

مته سنتر 1.6 زد پی اس

مته سنتر 2 زد پی اس

مته سنتر 2.5 زد پی اس

مته سنتر 3.15 زد پی اس

مته سنتر 4 زد پی اس

مته سنتر 5 زد پی اس

مته سنتر 6.3 زد پی اس

مته سنتر 8 زد پی اس

مته سنتر 10 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 1 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 1.25 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 1.6 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 2 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 2.5 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 3.15 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 4 زد پی اس

مته سنتر 5% کبالت 5 زد پی اس

مته مرغک 1 ZPS

مته مرغک 1.25 ZPS

مته مرغک 1.6 ZPS

مته مرغک 2 ZPS

مته مرغک 2.5 ZPS

مته مرغک 3.15 ZPS

مته مرغک 4 ZPS

مته مرغک 5 ZPS

مته مرغک 6.3 ZPS

مته مرغک 8 ZPS

مته مرغک 10 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 1 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 1.25 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 1.6 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 2 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 2.5 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 3.15 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 4 ZPS

مته مرغک 5% کبالت 5 ZPS

مته سنتر 1 ZPS

مته سنتر 1.25 ZPS

مته سنتر 1.6 ZPS

مته سنتر 2 ZPS

مته سنتر 2.5 ZPS

مته سنتر 3.15 ZPS

مته سنتر 4 ZPS

مته سنتر 5 ZPS

مته سنتر 6.3 ZPS

مته سنتر 8 ZPS

مته سنتر 10 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 1 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 1.25 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 1.6 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 2 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 2.5 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 3.15 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 4 ZPS

مته سنتر 5% کبالت 5 ZPS

خرید مته مرغک 1 زد پی اس

خرید مته مرغک 1.25 زد پی اس

خرید مته مرغک 1.6 زد پی اس

خرید مته مرغک 2 زد پی اس

خرید مته مرغک 2.5 زد پی اس

خرید مته مرغک 3.15 زد پی اس

خرید مته مرغک 4 زد پی اس

خرید مته مرغک 5 زد پی اس

خرید مته مرغک 6.3 زد پی اس

خرید مته مرغک 8 زد پی اس

خرید مته مرغک 10 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 1 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 1.25 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 1.6 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 2 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 2.5 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 3.15 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 4 زد پی اس

خرید مته مرغک 5% کبالت 5 زد پی اس

خرید مته سنتر 1 زد پی اس

خرید مته سنتر 1.25 زد پی اس

خرید مته سنتر 1.6 زد پی اس

خرید مته سنتر 2 زد پی اس

خرید مته سنتر 2.5 زد پی اس

خرید مته سنتر 3.15 زد پی اس

خرید مته سنتر 4 زد پی اس

خرید مته سنتر 5 زد پی اس

خرید مته سنتر 6.3 زد پی اس

خرید مته سنتر 8 زد پی اس

خرید مته سنتر 10 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 1 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 1.25 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 1.6 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 2 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 2.5 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 3.15 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 4 زد پی اس

خرید مته سنتر 5% کبالت 5 زد پی اس

خرید مته مرغک 1 ZPS

خرید مته مرغک 1.25 ZPS

خرید مته مرغک 1.6 ZPS

خرید مته مرغک 2 ZPS

خرید مته مرغک 2.5 ZPS

خرید مته مرغک 3.15 ZPS

خرید مته مرغک 4 ZPS

خرید مته مرغک 5 ZPS

خرید مته مرغک 6.3 ZPS

خرید مته مرغک 8 ZPS

خرید مته مرغک 10 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 1 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 1.25 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 1.6 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 2 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 2.5 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 3.15 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 4 ZPS

خرید مته مرغک 5% کبالت 5 ZPS

خرید مته سنتر 1 ZPS

خرید مته سنتر 1.25 ZPS

خرید مته سنتر 1.6 ZPS

خرید مته سنتر 2 ZPS

خرید مته سنتر 2.5 ZPS

خرید مته سنتر 3.15 ZPS

خرید مته سنتر 4 ZPS

خرید مته سنتر 5 ZPS

خرید مته سنتر 6.3 ZPS

خرید مته سنتر 8 ZPS

خرید مته سنتر 10 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 1 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 1.25 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 1.6 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 2 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 2.5 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 3.15 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 4 ZPS

خرید مته سنتر 5% کبالت 5 ZPS

فروش مته مرغک 1 زد پی اس

فروش مته مرغک 1.25 زد پی اس

فروش مته مرغک 1.6 زد پی اس

فروش مته مرغک 2 زد پی اس

فروش مته مرغک 2.5 زد پی اس

فروش مته مرغک 3.15 زد پی اس

فروش مته مرغک 4 زد پی اس

فروش مته مرغک 5 زد پی اس

فروش مته مرغک 6.3 زد پی اس

فروش مته مرغک 8 زد پی اس

فروش مته مرغک 10 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 1 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 1.25 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 1.6 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 2 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 2.5 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 3.15 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 4 زد پی اس

فروش مته مرغک 5% کبالت 5 زد پی اس

فروش مته سنتر 1 زد پی اس

فروش مته سنتر 1.25 زد پی اس

فروش مته سنتر 1.6 زد پی اس

فروش مته سنتر 2 زد پی اس

فروش مته سنتر 2.5 زد پی اس

فروش مته سنتر 3.15 زد پی اس

فروش مته سنتر 4 زد پی اس

فروش مته سنتر 5 زد پی اس

فروش مته سنتر 6.3 زد پی اس

فروش مته سنتر 8 زد پی اس

فروش مته سنتر 10 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 1 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 1.25 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 1.6 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 2 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 2.5 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 3.15 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 4 زد پی اس

فروش مته سنتر 5% کبالت 5 زد پی اس

فروش مته مرغک 1 ZPS

فروش مته مرغک 1.25 ZPS

فروش مته مرغک 1.6 ZPS

فروش مته مرغک 2 ZPS

فروش مته مرغک 2.5 ZPS

فروش مته مرغک 3.15 ZPS

فروش مته مرغک 4 ZPS

فروش مته مرغک 5 ZPS

فروش مته مرغک 6.3 ZPS

فروش مته مرغک 8 ZPS

فروش مته مرغک 10 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 1 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 1.25 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 1.6 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 2 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 2.5 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 3.15 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 4 ZPS

فروش مته مرغک 5% کبالت 5 ZPS

فروش مته سنتر 1 ZPS

فروش مته سنتر 1.25 ZPS

فروش مته سنتر 1.6 ZPS

فروش مته سنتر 2 ZPS

فروش مته سنتر 2.5 ZPS

فروش مته سنتر 3.15 ZPS

فروش مته سنتر 4 ZPS

فروش مته سنتر 5 ZPS

فروش مته سنتر 6.3 ZPS

فروش مته سنتر 8 ZPS

فروش مته سنتر 10 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 1 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 1.25 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 1.6 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 2 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 2.5 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 3.15 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 4 ZPS

فروش مته سنتر 5% کبالت 5 ZPS

قیمت مته مرغک 1 زد پی اس

قیمت مته مرغک 1.25 زد پی اس

قیمت مته مرغک 1.6 زد پی اس

قیمت مته مرغک 2 زد پی اس

قیمت مته مرغک 2.5 زد پی اس

قیمت مته مرغک 3.15 زد پی اس

قیمت مته مرغک 4 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5 زد پی اس

قیمت مته مرغک 6.3 زد پی اس

قیمت مته مرغک 8 زد پی اس

قیمت مته مرغک 10 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1.25 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1.6 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 2 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 2.5 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 3.15 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 4 زد پی اس

قیمت مته مرغک 5% کبالت 5 زد پی اس

قیمت مته سنتر 1 زد پی اس

قیمت مته سنتر 1.25 زد پی اس

قیمت مته سنتر 1.6 زد پی اس

قیمت مته سنتر 2 زد پی اس

قیمت مته سنتر 2.5 زد پی اس

قیمت مته سنتر 3.15 زد پی اس

قیمت مته سنتر 4 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5 زد پی اس

قیمت مته سنتر 6.3 زد پی اس

قیمت مته سنتر 8 زد پی اس

قیمت مته سنتر 10 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1.25 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1.6 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 2 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 2.5 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 3.15 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 4 زد پی اس

قیمت مته سنتر 5% کبالت 5 زد پی اس

قیمت مته مرغک 1 ZPS

قیمت مته مرغک 1.25 ZPS

قیمت مته مرغک 1.6 ZPS

قیمت مته مرغک 2 ZPS

قیمت مته مرغک 2.5 ZPS

قیمت مته مرغک 3.15 ZPS

قیمت مته مرغک 4 ZPS

قیمت مته مرغک 5 ZPS

قیمت مته مرغک 6.3 ZPS

قیمت مته مرغک 8 ZPS

قیمت مته مرغک 10 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1.25 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 1.6 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 2 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 2.5 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 3.15 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 4 ZPS

قیمت مته مرغک 5% کبالت 5 ZPS

قیمت مته سنتر 1 ZPS

قیمت مته سنتر 1.25 ZPS

قیمت مته سنتر 1.6 ZPS

قیمت مته سنتر 2 ZPS

قیمت مته سنتر 2.5 ZPS

قیمت مته سنتر 3.15 ZPS

قیمت مته سنتر 4 ZPS

قیمت مته سنتر 5 ZPS

قیمت مته سنتر 6.3 ZPS

قیمت مته سنتر 8 ZPS

قیمت مته سنتر 10 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1.25 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 1.6 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 2 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 2.5 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 3.15 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 4 ZPS

قیمت مته سنتر 5% کبالت 5 ZPS

عکس مته مرغک 1 زد پی اس

عکس مته مرغک 1.25 زد پی اس

عکس مته مرغک 1.6 زد پی اس

عکس مته مرغک 2 زد پی اس

عکس مته مرغک 2.5 زد پی اس

عکس مته مرغک 3.15 زد پی اس

عکس مته مرغک 4 زد پی اس

عکس مته مرغک 5 زد پی اس

عکس مته مرغک 6.3 زد پی اس

عکس مته مرغک 8 زد پی اس

عکس مته مرغک 10 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 1 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 1.25 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 1.6 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 2 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 2.5 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 3.15 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 4 زد پی اس

عکس مته مرغک 5% کبالت 5 زد پی اس

عکس مته سنتر 1 زد پی اس

عکس مته سنتر 1.25 زد پی اس

عکس مته سنتر 1.6 زد پی اس

عکس مته سنتر 2 زد پی اس

عکس مته سنتر 2.5 زد پی اس

عکس مته سنتر 3.15 زد پی اس

عکس مته سنتر 4 زد پی اس

عکس مته سنتر 5 زد پی اس

عکس مته سنتر 6.3 زد پی اس

عکس مته سنتر 8 زد پی اس

عکس مته سنتر 10 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 1 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 1.25 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 1.6 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 2 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 2.5 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 3.15 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 4 زد پی اس

عکس مته سنتر 5% کبالت 5 زد پی اس

عکس مته مرغک 1 ZPS

عکس مته مرغک 1.25 ZPS

عکس مته مرغک 1.6 ZPS

عکس مته مرغک 2 ZPS

عکس مته مرغک 2.5 ZPS

عکس مته مرغک 3.15 ZPS

عکس مته مرغک 4 ZPS

عکس مته مرغک 5 ZPS

عکس مته مرغک 6.3 ZPS

عکس مته مرغک 8 ZPS

عکس مته مرغک 10 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 1 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 1.25 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 1.6 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 2 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 2.5 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 3.15 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 4 ZPS

عکس مته مرغک 5% کبالت 5 ZPS

عکس مته سنتر 1 ZPS

عکس مته سنتر 1.25 ZPS

عکس مته سنتر 1.6 ZPS

عکس مته سنتر 2 ZPS

عکس مته سنتر 2.5 ZPS

عکس مته سنتر 3.15 ZPS

عکس مته سنتر 4 ZPS

عکس مته سنتر 5 ZPS

عکس مته سنتر 6.3 ZPS

عکس مته سنتر 8 ZPS

عکس مته سنتر 10 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 1 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 1.25 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 1.6 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 2 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 2.5 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 3.15 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 4 ZPS

عکس مته سنتر 5% کبالت 5 ZPS

مته مرغک ZPS

 

مته مرغک ZPS از قطر 1 تا 10 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته مرغک ZPS سریه VS92010 از HSS و سریه VS92015 از HSS-CO5% می باشد .
مته مرغک ZPS ساخته شده طبق DIN333 می باشد .
مته مرغک ZPS فرم A می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است