ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته کبالت نیمه بلند ZPS
مته کبالت نیمه بلند ZPS
مته کبالت نیمه بلند ZPS
مته کبالت نیمه بلند ZPS

مته کبالت نیمه بلند ZPS

Straight Shank Twist Drills

مته کبالت نیمه بلند ZPS | خرید مته کبالت نیمه بلند ZPS | فروش مته کبالت نیمه بلند ZPS | قیمت مته کبالت نیمه بلند ZPS | عکس مته کبالت نیمه بلند ZPS | مته کبالت نیمه بلند زد پی اس | مته نیمه بلند ZPS | مته 5% کبالت نیمه بلند ZPS | مته سوراخکاری نیمه بلند زد پی اس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 0.9 تا 20 میلیمتر

مدل : VN20015

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی ZPS

نممایندگی زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 زد پی اس

مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 ZPS

مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 ZPS

خرید مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 ZPS

فروش مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 ZPS

قیمت مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 0.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 1 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 1.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 2 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 2.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 3 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 3.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 4 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 4.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 6 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 6.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 7 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 7.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 8.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 9 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 9.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 10 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 10.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 11 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 11.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 12 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 12.5 ZPS

عکس مته ته گرد 5% نیمه بلند 13 ZPS

مته کبالت نیمه بلند ZPS

 

مته کبالت نیمه بلند ZPS از قطر 0.9 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته کبالت نیمه بلند ZPS سریه VN20015 از HSS-CO5% می باشد .
مته کبالت نیمه بلند ZPS ساخته شده طبق DIN340 می باشد .
شیار مته کبالت نیمه بلند ZPS از نوع N می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است