ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته کبالت ZPS
مته کبالت ZPS
مته کبالت ZPS
مته کبالت ZPS

مته کبالت ZPS

Parallel Shank Twist Drills

مته کبالت ZPS | خرید مته کبالت ZPS | فروش مته کبالت ZPS | قیمت مته کبالت ZPS | عکس مته کبالت ZPS | مته کبالت زد پی اس | خرید مته کبالت زد پی اس | فروش مته کبالت زد پی اس | قیمت مته کبالت زد پی اس | عکس مته کبالت زد پی اس | مته 8% کبالت ZPS | مته سوراخکاری مخصوص استیل ZPS | مته مخصوص استیل ZPS

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 1 تا 20 میلیمتر

مدل : VN10018

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی ZPS

نممایندگی زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 0.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 1 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 1.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 2 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 2.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 3 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 3.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 4 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 4.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 6 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 6.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 7 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 7.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 9 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 9.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 10 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 10.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 11 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 11.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 12 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 12.5 زد پی اس

مته ته گرد 8% کبالت 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8% کبالت 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8% کبالت 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8% کبالت 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8% کبالت 13 زد پی اس

مته کبالت ZPS

 

مته کبالت ZPS از قطر 1 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته کبالت ZPS سریه VN10018 از HSS-CO8% می باشد .
مته کبالت ZPS ساخته شده طبق DIN338 می باشد .
شیار مته کبالت ZPS از نوع N می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است