ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

مته ZPS
مته ZPS
مته ZPS
مته ZPS
مته ZPS
مته ZPS

مته ZPS

Parallel Shank Twist Drills

مته ZPS | مته زد پی اس | خرید مته ZPS | فروش مته ZPS | قیمت مته ZPS | عکس مته ZPS | مته ته گرد 5% کبالت ZPS | مته ته گرد HSS ZPS | مته دنباله استوانه ZPS | مته چک | مته سوراخکاری زد پی اس

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 0.3 تا 20 میلیمتر

مدل : VN10010 - VN10015

برند کالا : زد پی اس ZPS

صنعت پرداز نوین

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی ZPS

نممایندگی زد پی اس

مته ته گرد 0.5 زد پی اس

مته ته گرد 1 زد پی اس

مته ته گرد 1.5 زد پی اس

مته ته گرد 2 زد پی اس

مته ته گرد 2.5 زد پی اس

مته ته گرد 3 زد پی اس

مته ته گرد 3.5 زد پی اس

مته ته گرد 4 زد پی اس

مته ته گرد 4.5 زد پی اس

مته ته گرد 5 زد پی اس

مته ته گرد 5.5 زد پی اس

مته ته گرد 6 زد پی اس

مته ته گرد 6.5 زد پی اس

مته ته گرد 7 زد پی اس

مته ته گرد 7.5 زد پی اس

مته ته گرد 8 زد پی اس

مته ته گرد 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 9 زد پی اس

مته ته گرد 9.5 زد پی اس

مته ته گرد 10 زد پی اس

مته ته گرد 10.5 زد پی اس

مته ته گرد 11 زد پی اس

مته ته گرد 11.5 زد پی اس

مته ته گرد 12 زد پی اس

مته ته گرد 12.5 زد پی اس

مته ته گرد 13 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 0.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 1 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 1.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 2 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 2.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 3 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 3.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 4 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 4.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 5.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 6 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 6.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 7 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 7.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 8 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 8.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 9 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 9.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 10 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 10.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 11 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 11.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 12 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 12.5 زد پی اس

مته ته گرد 5% کبالت 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 13 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 0.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 1 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 1.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 2 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 2.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 3 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 3.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 4 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 4.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 5.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 6 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 6.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 7 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 7.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 8 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 8.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 9 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 9.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 10 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 10.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 11 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 11.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 12 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 12.5 زد پی اس

خرید مته ته گرد 5% کبالت 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 13 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 0.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 1 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 1.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 2 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 2.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 3 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 3.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 4 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 4.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 5.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 6 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 6.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 7 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 7.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 8 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 8.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 9 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 9.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 10 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 10.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 11 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 11.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 12 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 12.5 زد پی اس

فروش مته ته گرد 5% کبالت 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 13 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 0.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 1 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 1.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 2 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 2.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 3 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 3.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 4 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 4.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 5.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 6 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 6.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 7 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 7.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 8 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 8.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 9 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 9.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 10 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 10.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 11 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 11.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 12 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 12.5 زد پی اس

قیمت مته ته گرد 5% کبالت 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 13 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 0.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 1 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 1.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 2 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 2.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 3 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 3.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 4 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 4.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 5.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 6 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 6.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 7 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 7.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 8 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 8.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 9 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 9.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 10 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 10.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 11 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 11.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 12 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 12.5 زد پی اس

عکس مته ته گرد 5% کبالت 13 زد پی اس

مته ZPS

 

مته ZPS از قطر 0.3 تا 20 میلیمتر موجود می باشد .
متریال مته ZPS سریه VN10010 از HSS و سریه VN10015 از HSS-CO5% می باشد .
مته ZPS ساخته شده طبق DIN338 می باشد .
شیار مته ZPS از نوع N می باشد .
مته ZPS ساخت کشور چک می باشد .
برای اطلاع از موجودی و قیمت مته ZPS با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است