ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

میکرومتر داخل آسیمتو
میکرومتر داخل آسیمتو
میکرومتر داخل آسیمتو

میکرومتر داخل آسیمتو

Inside Micrometer

میکرومتر داخل آسیمتو | میکرومتر داخل 5-30 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 25-50 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 50-75 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 75-100 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 100-125 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 125-150 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر داخل 150-175 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر آسیمتو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 5-200 میلیمتر

مدل : 203-02-0

برند کالا : آسیمتو ASIMETO

میکرومتر داخل آسیمتو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز نوین

آسیمتو

ابزار آسیمتو

ابزار اندازه گیری آسیمتو

لوازم اندازه گیری آسیمتو

ابزار دقیق آسیمتو

ابزار کنترل کیفی آسیمتو

خرید آسیمتو

خرید ابزار آسیمتو

خرید ابزار اندازه گیری آسیمتو

خرید لوازم اندازه گیری آسیمتو

خرید ابزار دقیق آسیمتو

خرید ابزار کنترل کیفی آسیمتو

فروش آسیمتو

فروش ابزار آسیمتو

فروش ابزار اندازه گیری آسیمتو

فروش لوازم اندازه گیری آسیمتو

فروش ابزار دقیق آسیمتو

فروش ابزار کنترل کیفی آسیمتو

قیمت آسیمتو

قیمت ابزار آسیمتو

قیمت ابزار اندازه گیری آسیمتو

قیمت لوازم اندازه گیری آسیمتو

قیمت ابزار دقیق آسیمتو

قیمت ابزار کنترل کیفی آسیمتو

عکس آسیمتو

عکس ابزار آسیمتو

عکس ابزار اندازه گیری آسیمتو

عکس لوازم اندازه گیری آسیمتو

عکس ابزار دقیق آسیمتو

عکس ابزار کنترل کیفی آسیمتو

واردات آسیمتو

واردات ابزار آسیمتو

واردات ابزار اندازه گیری آسیمتو

واردات لوازم اندازه گیری آسیمتو

واردات ابزار دقیق آسیمتو

واردات ابزار کنترل کیفی آسیمتو

نمایندگی آسیمتو

نمایندگی ابزار آسیمتو

نمایندگی ابزار اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی لوازم اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی ابزار دقیق آسیمتو

نمایندگی ابزار کنترل کیفی آسیمتو

میکرومتر آسیمتو

میکرومتر معمولی آسیمتو

میکرومتر دیجیتال آسیمتو

میکرومتر ضد آب آسیمتو

خرید میکرومتر آسیمتو

خرید میکرومتر معمولی آسیمتو

خرید میکرومتر دیجیتال آسیمتو

خرید میکرومتر ضد آب آسیمتو

فروش میکرومتر آسیمتو

فروش میکرومتر معمولی آسیمتو

فروش میکرومتر دیجیتال آسیمتو

فروش میکرومتر ضد آب آسیمتو

قیمت میکرومتر آسیمتو

قیمت میکرومتر معمولی آسیمتو

قیمت میکرومتر دیجیتال آسیمتو

قیمت میکرومتر ضد آب آسیمتو

نمایندگی میکرومتر آسیمتو

نمایندگی میکرومتر معمولی آسیمتو

نمایندگی میکرومتر دیجیتال آسیمتو

نمایندگی میکرومتر ضد آب آسیمتو

عکس میکرومتر آسیمتو

عکس میکرومتر معمولی آسیمتو

عکس میکرومتر دیجیتال آسیمتو

عکس میکرومتر ضد آب آسیمتو

واردات میکرومتر آسیمتو

واردات میکرومتر معمولی آسیمتو

واردات میکرومتر دیجیتال آسیمتو

واردات میکرومتر ضد آب آسیمتو

ASIMETO

ابزار ASIMETO

ابزار اندازه گیری ASIMETO

لوازم اندازه گیری ASIMETO

ابزار دقیق ASIMETO

ابزار کنترل کیفی ASIMETO

خرید ASIMETO

خرید ابزار ASIMETO

خرید ابزار اندازه گیری ASIMETO

خرید لوازم اندازه گیری ASIMETO

خرید ابزار دقیق ASIMETO

خرید ابزار کنترل کیفی ASIMETO

فروش ASIMETO

فروش ابزار ASIMETO

فروش ابزار اندازه گیری ASIMETO

فروش لوازم اندازه گیری ASIMETO

فروش ابزار دقیق ASIMETO

فروش ابزار کنترل کیفی ASIMETO

قیمت ASIMETO

قیمت ابزار ASIMETO

قیمت ابزار اندازه گیری ASIMETO

قیمت لوازم اندازه گیری ASIMETO

قیمت ابزار دقیق ASIMETO

قیمت ابزار کنترل کیفی ASIMETO

عکس ASIMETO

عکس ابزار ASIMETO

عکس ابزار اندازه گیری ASIMETO

عکس لوازم اندازه گیری ASIMETO

عکس ابزار دقیق ASIMETO

عکس ابزار کنترل کیفی ASIMETO

واردات ASIMETO

واردات ابزار ASIMETO

واردات ابزار اندازه گیری ASIMETO

واردات لوازم اندازه گیری ASIMETO

واردات ابزار دقیق ASIMETO

واردات ابزار کنترل کیفی ASIMETO

نمایندگی ASIMETO

نمایندگی ابزار ASIMETO

نمایندگی ابزار اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی لوازم اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی ابزار دقیق ASIMETO

نمایندگی ابزار کنترل کیفی ASIMETO

میکرومتر ASIMETO

میکرومتر معمولی ASIMETO

میکرومتر دیجیتال ASIMETO

میکرومتر ضد آب ASIMETO

خرید میکرومتر ASIMETO

خرید میکرومتر معمولی ASIMETO

خرید میکرومتر دیجیتال ASIMETO

خرید میکرومتر ضد آب ASIMETO

فروش میکرومتر ASIMETO

فروش میکرومتر معمولی ASIMETO

فروش میکرومتر دیجیتال ASIMETO

فروش میکرومتر ضد آب ASIMETO

قیمت میکرومتر ASIMETO

قیمت میکرومتر معمولی ASIMETO

قیمت میکرومتر دیجیتال ASIMETO

قیمت میکرومتر ضد آب ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ASIMETO

نمایندگی میکرومتر معمولی ASIMETO

نمایندگی میکرومتر دیجیتال ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ضد آب ASIMETO

عکس میکرومتر ASIMETO

عکس میکرومتر معمولی ASIMETO

عکس میکرومتر دیجیتال ASIMETO

عکس میکرومتر ضد آب ASIMETO

واردات میکرومتر ASIMETO

واردات میکرومتر معمولی ASIMETO

واردات میکرومتر دیجیتال ASIMETO

واردات میکرومتر ضد آب ASIMETO

میکرومتر داخل سنج 0-25 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 25-50 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 50-75 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 75-100 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 100-125 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 125-150 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 150-175 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 175-200 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-01-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-02-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-03-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-04-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-05-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-06-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-07-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 203-08-0 آسیمتو

میکرومتر داخل سنج 0-25 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 25-50 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 50-75 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 75-100 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 100-125 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 125-150 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 150-175 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 175-200 میلیمتر Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-01-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-02-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-03-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-04-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-05-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-06-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-07-0 Asimeto

میکرومتر داخل سنج 203-08-0 Asimeto

میکرومتر داخل آسیمتو

 

✓ دارای سایز های :

  1. میکرومتر داخل 5-30 میلیمتر آسیمتو
  2. میکرومتر داخل 25-50 میلیمتر آسیمتو
  3. میکرومتر داخل 50-75 میلیمتر آسیمتو
  4. میکرومتر داخل 75-100 میلیمتر آسیمتو
  5. میکرومتر داخل 100-125 میلیمتر آسیمتو
  6. میکرومتر داخل 125-150 میلیمتر آسیمتو
  7. میکرومتر داخل 150-175 میلیمتر آسیمتو
  8. میکرومتر داخل 175-200 میلیمتر آسیمتو

✓ دقت اندازه گیری : 0.01 میلیمتر / 0.001 اینچ

✓ این میکرومتر پوشیده شده با روکش کروم

✓ در رنج های 5-30 میلیمتر / 0.2-1.2 اینچ و 25-50 میلیمتر / 1-2 اینچ دارای حلقه تنظیم 

✓ دارای پیچ جغجغه ثابت

✓ به همراه آچار S و حلقه تنظیم

✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون

✓ دارای 6 ماه گارانتی کالیبراسیون و ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره

✓ تحت لیسانس آلمان

نظری ثبت نشده است