ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو
میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو

میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو

Depth Micrometer

میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو | میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-50 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-100 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-150 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر آسیمتو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 0-300 میلیمتر

مدل : 205-04-3

برند کالا : آسیمتو ASIMETO

میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز نوین

آسیمتو

ابزار آسیمتو

ابزار اندازه گیری آسیمتو

لوازم اندازه گیری آسیمتو

ابزار دقیق آسیمتو

ابزار کنترل کیفی آسیمتو

خرید آسیمتو

خرید ابزار آسیمتو

خرید ابزار اندازه گیری آسیمتو

خرید لوازم اندازه گیری آسیمتو

خرید ابزار دقیق آسیمتو

خرید ابزار کنترل کیفی آسیمتو

فروش آسیمتو

فروش ابزار آسیمتو

فروش ابزار اندازه گیری آسیمتو

فروش لوازم اندازه گیری آسیمتو

فروش ابزار دقیق آسیمتو

فروش ابزار کنترل کیفی آسیمتو

قیمت آسیمتو

قیمت ابزار آسیمتو

قیمت ابزار اندازه گیری آسیمتو

قیمت لوازم اندازه گیری آسیمتو

قیمت ابزار دقیق آسیمتو

قیمت ابزار کنترل کیفی آسیمتو

عکس آسیمتو

عکس ابزار آسیمتو

عکس ابزار اندازه گیری آسیمتو

عکس لوازم اندازه گیری آسیمتو

عکس ابزار دقیق آسیمتو

عکس ابزار کنترل کیفی آسیمتو

واردات آسیمتو

واردات ابزار آسیمتو

واردات ابزار اندازه گیری آسیمتو

واردات لوازم اندازه گیری آسیمتو

واردات ابزار دقیق آسیمتو

واردات ابزار کنترل کیفی آسیمتو

نمایندگی آسیمتو

نمایندگی ابزار آسیمتو

نمایندگی ابزار اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی لوازم اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی ابزار دقیق آسیمتو

نمایندگی ابزار کنترل کیفی آسیمتو

میکرومتر آسیمتو

میکرومتر معمولی آسیمتو

میکرومتر دیجیتال آسیمتو

میکرومتر ضد آب آسیمتو

خرید میکرومتر آسیمتو

خرید میکرومتر معمولی آسیمتو

خرید میکرومتر دیجیتال آسیمتو

خرید میکرومتر ضد آب آسیمتو

فروش میکرومتر آسیمتو

فروش میکرومتر معمولی آسیمتو

فروش میکرومتر دیجیتال آسیمتو

فروش میکرومتر ضد آب آسیمتو

قیمت میکرومتر آسیمتو

قیمت میکرومتر معمولی آسیمتو

قیمت میکرومتر دیجیتال آسیمتو

قیمت میکرومتر ضد آب آسیمتو

نمایندگی میکرومتر آسیمتو

نمایندگی میکرومتر معمولی آسیمتو

نمایندگی میکرومتر دیجیتال آسیمتو

نمایندگی میکرومتر ضد آب آسیمتو

عکس میکرومتر آسیمتو

عکس میکرومتر معمولی آسیمتو

عکس میکرومتر دیجیتال آسیمتو

عکس میکرومتر ضد آب آسیمتو

واردات میکرومتر آسیمتو

واردات میکرومتر معمولی آسیمتو

واردات میکرومتر دیجیتال آسیمتو

واردات میکرومتر ضد آب آسیمتو

ASIMETO

ابزار ASIMETO

ابزار اندازه گیری ASIMETO

لوازم اندازه گیری ASIMETO

ابزار دقیق ASIMETO

ابزار کنترل کیفی ASIMETO

خرید ASIMETO

خرید ابزار ASIMETO

خرید ابزار اندازه گیری ASIMETO

خرید لوازم اندازه گیری ASIMETO

خرید ابزار دقیق ASIMETO

خرید ابزار کنترل کیفی ASIMETO

فروش ASIMETO

فروش ابزار ASIMETO

فروش ابزار اندازه گیری ASIMETO

فروش لوازم اندازه گیری ASIMETO

فروش ابزار دقیق ASIMETO

فروش ابزار کنترل کیفی ASIMETO

قیمت ASIMETO

قیمت ابزار ASIMETO

قیمت ابزار اندازه گیری ASIMETO

قیمت لوازم اندازه گیری ASIMETO

قیمت ابزار دقیق ASIMETO

قیمت ابزار کنترل کیفی ASIMETO

عکس ASIMETO

عکس ابزار ASIMETO

عکس ابزار اندازه گیری ASIMETO

عکس لوازم اندازه گیری ASIMETO

عکس ابزار دقیق ASIMETO

عکس ابزار کنترل کیفی ASIMETO

واردات ASIMETO

واردات ابزار ASIMETO

واردات ابزار اندازه گیری ASIMETO

واردات لوازم اندازه گیری ASIMETO

واردات ابزار دقیق ASIMETO

واردات ابزار کنترل کیفی ASIMETO

نمایندگی ASIMETO

نمایندگی ابزار ASIMETO

نمایندگی ابزار اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی لوازم اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی ابزار دقیق ASIMETO

نمایندگی ابزار کنترل کیفی ASIMETO

میکرومتر ASIMETO

میکرومتر معمولی ASIMETO

میکرومتر دیجیتال ASIMETO

میکرومتر ضد آب ASIMETO

خرید میکرومتر ASIMETO

خرید میکرومتر معمولی ASIMETO

خرید میکرومتر دیجیتال ASIMETO

خرید میکرومتر ضد آب ASIMETO

فروش میکرومتر ASIMETO

فروش میکرومتر معمولی ASIMETO

فروش میکرومتر دیجیتال ASIMETO

فروش میکرومتر ضد آب ASIMETO

قیمت میکرومتر ASIMETO

قیمت میکرومتر معمولی ASIMETO

قیمت میکرومتر دیجیتال ASIMETO

قیمت میکرومتر ضد آب ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ASIMETO

نمایندگی میکرومتر معمولی ASIMETO

نمایندگی میکرومتر دیجیتال ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ضد آب ASIMETO

عکس میکرومتر ASIMETO

عکس میکرومتر معمولی ASIMETO

عکس میکرومتر دیجیتال ASIMETO

عکس میکرومتر ضد آب ASIMETO

واردات میکرومتر ASIMETO

واردات میکرومتر معمولی ASIMETO

واردات میکرومتر دیجیتال ASIMETO

واردات میکرومتر ضد آب ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-50 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-100 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-150 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-300 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-02-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-04-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-06-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-12-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-04-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-06-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-12-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-52-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-54-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-56-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-62-0 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-54-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-56-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-62-2 آسیمتو

میکرومتر صلیبی دیجیتال ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-50 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-100 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-150 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 0-300 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-02-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-04-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-06-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-12-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-04-2 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-06-2 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-12-2 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-52-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-54-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-56-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-62-0 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-54-2 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-56-2 ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 205-62-2 ASIMETO

 میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) آسیمتو

 

✓ دارای سایز های :

  1. میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-50 میلیمتر آسیمتو
  2. میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-100 میلیمتر آسیمتو
  3. میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-150 میلیمتر آسیمتو
  4. میکرومتر عمق سنج دیجیتال ( میکرومتر صلیبی دیجیتال ) 0-300 میلیمتر آسیمتو

✓ دقت اندازه گیری : 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ

✓ میکرومتر ضد آب ، ضد گرد و غبار IP65

✓ دارای پیچ جغجغه ثابت

✓ این میکرومتر دارای مجموعه میله های اندازه گیری با سر تخت ( Flat )  و سر کروی شکل ( Spherical )

✓ این میکرومتر با قابلیت تبدیل مقیاس اندازه گیری اینچ و میلیمتر به هم

✓ دارای دکمه سوئیچ نمایش حالت های اندازه گیری مطلق ( Absolute ) و افزایشی ( Incremental ) بر روی صفحه نمایش دستگاه

✓ این میکرومتر قابلیت خودکار روشن - خاموش برای افزایش عمر باتری

✓ به همراه باتری ، میله های تنظیم کالیبراسیون ، آچار Y ، آچار S

✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون

✓ دارای 6 ماه گارانتی کالیبراسیون و ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره

✓ تحت لیسانس آلمان

نظری ثبت نشده است