ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو
میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو

Interchangeable Anvil Outside Micrometer

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو | میکرومتر میله ای دیجیتال 0-150 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر میله ای دیجیتال 200-300 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر میله ای دیجیتال 400-500 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر میله ای دیجیتال 700-800 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر میله ای دیجیتال 900-1000 میلیمتر آسیمتو | میکرومتر آسیمتو

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 0-1000 میلیمتر

مدل : 115-06-0

برند کالا : آسیمتو ASIMETO

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو

ابزار تراشکاری

صنعت پرداز نوین

آسیمتو

ابزار آسیمتو

ابزار اندازه گیری آسیمتو

لوازم اندازه گیری آسیمتو

ابزار دقیق آسیمتو

ابزار کنترل کیفی آسیمتو

خرید آسیمتو

خرید ابزار آسیمتو

خرید ابزار اندازه گیری آسیمتو

خرید لوازم اندازه گیری آسیمتو

خرید ابزار دقیق آسیمتو

خرید ابزار کنترل کیفی آسیمتو

فروش آسیمتو

فروش ابزار آسیمتو

فروش ابزار اندازه گیری آسیمتو

فروش لوازم اندازه گیری آسیمتو

فروش ابزار دقیق آسیمتو

فروش ابزار کنترل کیفی آسیمتو

قیمت آسیمتو

قیمت ابزار آسیمتو

قیمت ابزار اندازه گیری آسیمتو

قیمت لوازم اندازه گیری آسیمتو

قیمت ابزار دقیق آسیمتو

قیمت ابزار کنترل کیفی آسیمتو

عکس آسیمتو

عکس ابزار آسیمتو

عکس ابزار اندازه گیری آسیمتو

عکس لوازم اندازه گیری آسیمتو

عکس ابزار دقیق آسیمتو

عکس ابزار کنترل کیفی آسیمتو

واردات آسیمتو

واردات ابزار آسیمتو

واردات ابزار اندازه گیری آسیمتو

واردات لوازم اندازه گیری آسیمتو

واردات ابزار دقیق آسیمتو

واردات ابزار کنترل کیفی آسیمتو

نمایندگی آسیمتو

نمایندگی ابزار آسیمتو

نمایندگی ابزار اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی لوازم اندازه گیری آسیمتو

نمایندگی ابزار دقیق آسیمتو

نمایندگی ابزار کنترل کیفی آسیمتو

میکرومتر آسیمتو

میکرومتر معمولی آسیمتو

میکرومتر دیجیتال آسیمتو

میکرومتر ضد آب آسیمتو

خرید میکرومتر آسیمتو

خرید میکرومتر معمولی آسیمتو

خرید میکرومتر دیجیتال آسیمتو

خرید میکرومتر ضد آب آسیمتو

فروش میکرومتر آسیمتو

فروش میکرومتر معمولی آسیمتو

فروش میکرومتر دیجیتال آسیمتو

فروش میکرومتر ضد آب آسیمتو

قیمت میکرومتر آسیمتو

قیمت میکرومتر معمولی آسیمتو

قیمت میکرومتر دیجیتال آسیمتو

قیمت میکرومتر ضد آب آسیمتو

نمایندگی میکرومتر آسیمتو

نمایندگی میکرومتر معمولی آسیمتو

نمایندگی میکرومتر دیجیتال آسیمتو

نمایندگی میکرومتر ضد آب آسیمتو

عکس میکرومتر آسیمتو

عکس میکرومتر معمولی آسیمتو

عکس میکرومتر دیجیتال آسیمتو

عکس میکرومتر ضد آب آسیمتو

واردات میکرومتر آسیمتو

واردات میکرومتر معمولی آسیمتو

واردات میکرومتر دیجیتال آسیمتو

واردات میکرومتر ضد آب آسیمتو

ASIMETO

ابزار ASIMETO

ابزار اندازه گیری ASIMETO

لوازم اندازه گیری ASIMETO

ابزار دقیق ASIMETO

ابزار کنترل کیفی ASIMETO

خرید ASIMETO

خرید ابزار ASIMETO

خرید ابزار اندازه گیری ASIMETO

خرید لوازم اندازه گیری ASIMETO

خرید ابزار دقیق ASIMETO

خرید ابزار کنترل کیفی ASIMETO

فروش ASIMETO

فروش ابزار ASIMETO

فروش ابزار اندازه گیری ASIMETO

فروش لوازم اندازه گیری ASIMETO

فروش ابزار دقیق ASIMETO

فروش ابزار کنترل کیفی ASIMETO

قیمت ASIMETO

قیمت ابزار ASIMETO

قیمت ابزار اندازه گیری ASIMETO

قیمت لوازم اندازه گیری ASIMETO

قیمت ابزار دقیق ASIMETO

قیمت ابزار کنترل کیفی ASIMETO

عکس ASIMETO

عکس ابزار ASIMETO

عکس ابزار اندازه گیری ASIMETO

عکس لوازم اندازه گیری ASIMETO

عکس ابزار دقیق ASIMETO

عکس ابزار کنترل کیفی ASIMETO

واردات ASIMETO

واردات ابزار ASIMETO

واردات ابزار اندازه گیری ASIMETO

واردات لوازم اندازه گیری ASIMETO

واردات ابزار دقیق ASIMETO

واردات ابزار کنترل کیفی ASIMETO

نمایندگی ASIMETO

نمایندگی ابزار ASIMETO

نمایندگی ابزار اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی لوازم اندازه گیری ASIMETO

نمایندگی ابزار دقیق ASIMETO

نمایندگی ابزار کنترل کیفی ASIMETO

میکرومتر ASIMETO

میکرومتر معمولی ASIMETO

میکرومتر دیجیتال ASIMETO

میکرومتر ضد آب ASIMETO

خرید میکرومتر ASIMETO

خرید میکرومتر معمولی ASIMETO

خرید میکرومتر دیجیتال ASIMETO

خرید میکرومتر ضد آب ASIMETO

فروش میکرومتر ASIMETO

فروش میکرومتر معمولی ASIMETO

فروش میکرومتر دیجیتال ASIMETO

فروش میکرومتر ضد آب ASIMETO

قیمت میکرومتر ASIMETO

قیمت میکرومتر معمولی ASIMETO

قیمت میکرومتر دیجیتال ASIMETO

قیمت میکرومتر ضد آب ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ASIMETO

نمایندگی میکرومتر معمولی ASIMETO

نمایندگی میکرومتر دیجیتال ASIMETO

نمایندگی میکرومتر ضد آب ASIMETO

عکس میکرومتر ASIMETO

عکس میکرومتر معمولی ASIMETO

عکس میکرومتر دیجیتال ASIMETO

عکس میکرومتر ضد آب ASIMETO

واردات میکرومتر ASIMETO

واردات میکرومتر معمولی ASIMETO

واردات میکرومتر دیجیتال ASIMETO

واردات میکرومتر ضد آب ASIMETO

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 0-150 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 150-300 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 0-100 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 100-200 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 200-300 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 300-400 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 400-500 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 500-600 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 600-700 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 700-800 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 800-900 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 900-1000 میلیمتر آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-06-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-12-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-04-6 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-08-6 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-12-6 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-16-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-20-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-24-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-28-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-32-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-36-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-40-0 آسیمتو

میکرومتر میله ای دیجیتال ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 0-150 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 150-300 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 0-100 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 100-200 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 200-300 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 300-400 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 400-500 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 500-600 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 600-700 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 700-800 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 800-900 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 900-1000 میلیمتر ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-06-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-12-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-04-6 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-08-6 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-12-6 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-16-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-20-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-24-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-28-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-32-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-36-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای خارج سنج دیجیتال 115-40-0 ASIMETO

میکرومتر میله ای دیجیتال آسیمتو

 

✓ دارای سایز های :

 1. میکرومتر میله ای دیجیتال 0-150 میلیمتر آسیمتو
 2. میکرومتر میله ای دیجیتال 150-300 میلیمتر آسیمتو
 3. میکرومتر میله ای دیجیتال 0-100 میلیمتر آسیمتو
 4. میکرومتر میله ای دیجیتال 100-200 میلیمتر آسیمتو
 5. میکرومتر میله ای دیجیتال 200-300 میلیمتر آسیمتو
 6. میکرومتر میله ای دیجیتال 300-400 میلیمتر آسیمتو
 7. میکرومتر میله ای دیجیتال 400-500 میلیمتر آسیمتو
 8. میکرومتر میله ای دیجیتال 500-600 میلیمتر آسیمتو
 9. میکرومتر میله ای دیجیتال 600-700 میلیمتر آسیمتو
 10. میکرومتر میله ای دیجیتال 700-800 میلیمتر آسیمتو
 11. میکرومتر میله ای دیجیتال 800-900 میلیمتر آسیمتو
 12. میکرومتر میله ای دیجیتال 900-1000 میلیمتر آسیمتو

✓ دقت اندازه گیری :

 • دیجیتال : 0.001 میلیمتر / 0.00005 اینچ
 • ورنیه روی دیجیتال : 0.01 میلیمتر / 0.0001 اینچ
 • میزان دقت تختی فک ها : 0.3 میکرون / 0.000012 اینچ

میکرومتر ضد آب ، ضد گرد و غبار IP65

✓ جنس فک های اندازه گیری این میکرومتر برای طول عمر بیشتر فک ها از تنگستن کارباید می باشد

میکرومتر دارای کابل خروجی داده ها

✓ این میکرومتر قابلیت انتقال داده ها به صورت بی سیم

✓ دارای دکمه سوئیچ نمایش حالت های اندازه گیری مطلق ( Absolute ) و افزایشی ( Incremental ) بر روی صفحه نمایش دستگاه

✓ این میکرومتر قابلیت خودکار روشن - خاموش برای افزایش عمر باتری

✓ این میکرومتر با قابلیت تبدیل مقیاس اندازه گیری اینچ و میلیمتر به هم

✓ دارای حالت های اندازه گیری مطلق ( Absolute ) و افزایشی ( Incremental )

✓ این میکرومتر دارای فریم و قالب خاکستری رنگ از جنس فولاد

✓ به همراه آچار S ، میله تنظیم کالیبراسیون استاندارد برای رنج های بالاتر از 25 میلیمتر / 1 اینچ

✓ به همراه دفترچه راهنما و گواهی کالیبراسیون

✓ دارای 6 ماه گارانتی کالیبراسیون و ضمانت تعویض در صورت عدم کالیبره

✓ تحت لیسانس آلمان

نظری ثبت نشده است