ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3
یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3
یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3

U-DRILL SYSTEM

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3 | یودریل آکو مخصوص اینسرت SPMT KORLOY | یودریل آکو مخصوص اینسرت XOMT KORLOY | یودریل آکو | یودریل AKKO | یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205 | یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208 | یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12.5 تا 40 میلیمتر

مدل : SPMT-D3 و XOMT-D3

برند کالا : آکو AKKO

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR SPMT 040204

یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR SPMT 11T308

یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR SPMT 11T308

یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR SPMT 11T308

یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR SPMT 11T308

یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR SPMT 11T308

یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR SPMT 130410

یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR SPMT 130410

یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR SPMT 130410

یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR XOMT 040204

یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR XOMT 11T306

یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR XOMT 11T306

یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR XOMT 11T306

یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR XOMT 11T306

یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR XOMT 11T306

یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR XOMT 130406

یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR XOMT 130406

یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR XOMT 130406

خرید یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

خرید یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR SPMT 040204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR SPMT 11T308

خرید یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR SPMT 11T308

خرید یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR SPMT 11T308

خرید یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR SPMT 11T308

خرید یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR SPMT 11T308

خرید یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR SPMT 130410

خرید یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR SPMT 130410

خرید یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR SPMT 130410

خرید یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

خرید یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR XOMT 040204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR XOMT 11T306

خرید یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR XOMT 11T306

خرید یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR XOMT 11T306

خرید یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR XOMT 11T306

خرید یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR XOMT 11T306

خرید یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR XOMT 130406

خرید یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR XOMT 130406

خرید یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR XOMT 130406

فروش یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

فروش یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR SPMT 040204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR SPMT 11T308

فروش یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR SPMT 11T308

فروش یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR SPMT 11T308

فروش یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR SPMT 11T308

فروش یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR SPMT 11T308

فروش یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR SPMT 130410

فروش یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR SPMT 130410

فروش یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR SPMT 130410

فروش یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

فروش یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR XOMT 040204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR XOMT 11T306

فروش یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR XOMT 11T306

فروش یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR XOMT 11T306

فروش یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR XOMT 11T306

فروش یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR XOMT 11T306

فروش یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR XOMT 130406

فروش یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR XOMT 130406

فروش یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR XOMT 130406

قیمت یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR SPMT 040204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR SPMT 11T308

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR SPMT 11T308

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR SPMT 11T308

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR SPMT 11T308

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR SPMT 11T308

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR SPMT 130410

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR SPMT 130410

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR SPMT 130410

قیمت یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR XOMT 040204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR XOMT 11T306

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR XOMT 11T306

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR XOMT 11T306

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR XOMT 11T306

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR XOMT 11T306

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR XOMT 130406

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR XOMT 130406

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR XOMT 130406

عکس یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

عکس یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR SPMT 040204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR SPMT 11T308

عکس یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR SPMT 11T308

عکس یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR SPMT 11T308

عکس یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR SPMT 11T308

عکس یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR SPMT 11T308

عکس یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR SPMT 130410

عکس یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR SPMT 130410

عکس یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR SPMT 130410

عکس یودریل آکو ATUM 12.5*D3 KDR SPMT 040204

عکس یودریل آکو ATUM 13*D3 KDR XOMT 040204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D3 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D3 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D3 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D3 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D3 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D3 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 21*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 22*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 23*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D3 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 24*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 25*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 26*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 27*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 28*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 29*D3 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 30*D3 KDR XOMT 11T306

عکس یودریل آکو ATUM 32*D3 KDR XOMT 11T306

عکس یودریل آکو ATUM 33*D3 KDR XOMT 11T306

عکس یودریل آکو ATUM 34*D3 KDR XOMT 11T306

عکس یودریل آکو ATUM 35*D3 KDR XOMT 11T306

عکس یودریل آکو ATUM 38*D3 KDR XOMT 130406

عکس یودریل آکو ATUM 39*D3 KDR XOMT 130406

عکس یودریل آکو ATUM 40*D3 KDR XOMT 130406

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3

 

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D3 از سایز 12.5 تا 40 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت های SPMT و XOMT  برنده KORLOY می باشد .

 

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D3

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D3 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D3 یعنی 3 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D3 ، طول کارگیر یودریل 60 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است