ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4
یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4
یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4

U-DRILL SYSTEM

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4 | یودریل آکو مخصوص الماس SPMT KORLOY | یودریل مخصوص الماس XOMT KORLOY | یودریل آکو | یودریل AKKO | یودریل D4 | یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305 | یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205 | یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 14 تا 25 میلیمتر

مدل : SPMT-D4 و XOMT-D4

برند کالا : آکو AKKO

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR SPMT 050204

یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR SPMT 060205

یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR SPMT 07T208

یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR SPMT 090308

یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR XOMT 060204

یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR XOMT 07T205

یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR XOMT 090305

یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR SPMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR SPMT 060205

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR SPMT 07T208

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR SPMT 090308

خرید یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR XOMT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR XOMT 07T205

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR XOMT 090305

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR SPMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR SPMT 060205

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR SPMT 07T208

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR SPMT 090308

فروش یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR XOMT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR XOMT 07T205

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR XOMT 090305

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR SPMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR SPMT 060205

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR SPMT 07T208

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR SPMT 090308

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR XOMT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR XOMT 07T205

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR XOMT 090305

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR SPMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR SPMT 060205

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR SPMT 07T208

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR SPMT 090308

عکس یودریل آکو ATUM 14*D4 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D4 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D4 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D4 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 KDR XOMT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D4 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 KDR XOMT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 KDR XOMT 07T205

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 KDR XOMT 090305

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 KDR XOMT 090305

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4

 

یودریل اینسرت های SPMT و XOMT آکو به طول D4 از سایز 14 تا 25 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت های SPMT و XOMT  برنده KORLOY می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D4

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D4 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D4 یعنی 4 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D4 ، طول کارگیر یودریل 80 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

نظری ثبت نشده است