ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل SPGT خور آکو به طول D3
یودریل SPGT خور آکو به طول D3
یودریل SPGT خور آکو به طول D3
یودریل SPGT خور آکو به طول D3

یودریل SPGT خور آکو به طول D3

U-DRILL SYSTEM

یودریل SPGT خور آکو به طول D3 | یودریل آکو مخصوص اینسرت SPGT برنده ZCC | یودریل آکو مخصوص الماس SPGT یرنده ZCC | یودریل آکو | یودریل AKKO | یودریل D3 آکو | عکس یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512 | عکس یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408 | عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12.5 تا 50 میلیمتر

مدل : SPGT-D3

برند کالا : آکو AKKO

یودریل SPGT خور آکو به طول D3

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 13*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 14*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D3 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 16*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 18*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 20*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 21*D3 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 22*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 24*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 25*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 26*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 27*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 28*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 29*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 30*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 31*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 32*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 33*D3 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 34*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 36*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 37*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 38*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 39*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 40*D3 SPGT 110408

یودریل آکو ATUM 42*D3 SPGT 140512

یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512

یودریل آکو ATUM 44*D3 SPGT 140512

یودریل آکو ATUM 49*D3 SPGT 140512

یودریل آکو ATUM 50*D3 SPGT 140512

خرید یودریل آکو ATUM 13*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D3 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21*D3 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 22*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 31*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 32*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33*D3 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 34*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 36*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 37*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 38*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 39*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 40*D3 SPGT 110408

خرید یودریل آکو ATUM 42*D3 SPGT 140512

خرید یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512

خرید یودریل آکو ATUM 44*D3 SPGT 140512

خرید یودریل آکو ATUM 49*D3 SPGT 140512

خرید یودریل آکو ATUM 50*D3 SPGT 140512

فروش یودریل آکو ATUM 13*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D3 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21*D3 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 22*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 31*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 32*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33*D3 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 34*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 36*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 37*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 38*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 39*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 40*D3 SPGT 110408

فروش یودریل آکو ATUM 42*D3 SPGT 140512

فروش یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512

فروش یودریل آکو ATUM 44*D3 SPGT 140512

فروش یودریل آکو ATUM 49*D3 SPGT 140512

فروش یودریل آکو ATUM 50*D3 SPGT 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D3 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D3 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 31*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D3 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 36*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 37*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D3 SPGT 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 42*D3 SPGT 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 44*D3 SPGT 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 49*D3 SPGT 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 50*D3 SPGT 140512

عکس یودریل آکو ATUM 13*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D3 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21*D3 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 22*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 31*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 32*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33*D3 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 34*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 35*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 36*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 37*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 38*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 39*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 40*D3 SPGT 110408

عکس یودریل آکو ATUM 42*D3 SPGT 140512

عکس یودریل آکو ATUM 43*D3 SPGT 140512

عکس یودریل آکو ATUM 44*D3 SPGT 140512

عکس یودریل آکو ATUM 49*D3 SPGT 140512

عکس یودریل آکو ATUM 50*D3 SPGT 140512

یودریل SPGT خور آکو به طول D3

 

یودریل SPGT خور آکو به طول D3 از سایز 12.5 تا 52 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت SPGT برنده ZCC می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D3

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D3 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D3 یعنی 3 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D3 ، طول کارگیر یودریل 60 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است