ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل SPGT خور آکو به طول D4
یودریل SPGT خور آکو به طول D4
یودریل SPGT خور آکو به طول D4

یودریل SPGT خور آکو به طول D4

U-DRILL SYSTEM

یودریل SPGT خور آکو به طول D4 | یودریل آکو مخصوص اینسرت SPGT ZCC | یودریل آکو مخصوص الماس SPGT ZCC | یودریل آکو | یودریل AKKO | یودزیل D4 آکو | یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408 | یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308 | یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204 | یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 13 تا 38 میلیمتر

مدل : SPGT-D4

برند کالا : آکو AKKO

یودریل SPGT خور آکو به طول D4

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

خرید یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

فروش یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 13*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D4 SPGT 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 SPGT 060204

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPGT 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPGT 090408

عکس یودریل آکو ATUM 38*D4 SPGT 090408

یودریل SPGT خور آکو به طول D4

 

یودریل SPGT خور آکو به طول D4 از سایز 13 تا 38 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت SPGT برنده ZCC می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D4

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D4 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D4 یعنی 4 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D4 ، طول کارگیر یودریل 80 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است