ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل SPMG خور آکو به طول D3
یودریل SPMG خور آکو به طول D3
یودریل SPMG خور آکو به طول D3
یودریل SPMG خور آکو به طول D3

یودریل SPMG خور آکو به طول D3

U-DRILL SYSTEM

یودریل SPMG خور آکو به طول D3 | یودریل آکو مخصوص اینسرت SPMG | یودریل آکو مخصوص الماس SPMG | یودریل اکو | یودریل AKKO | یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512 | یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408 | یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408 | یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308 | یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 12.5 تا 52 میلیمتر

مدل : SPMG-D3

برند کالا : آکو AKKO

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 13*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 14*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 16*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 17*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 18*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 19*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 20*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 21*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 22*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 23*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 24*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 26*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 27*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 28*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 29*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 30.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 31.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 32.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 33.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 34.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 35.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 36.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 37.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 38.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 39.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 40.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 41.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 42.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 43.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 44.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 45.5*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 30*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 32*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 33*D3 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 34*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 35*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 36*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 37*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 38*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 39*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 41*D3 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 42*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 43*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 44*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 46*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 47*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 48*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 49*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 50*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 51*D3 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 52*D3 SPMG 140512

یودریل SPMG خور سایز 12.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 13 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 13.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 14 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 14.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 15 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 15.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 16 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 16.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 17 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 17.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 18 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 18.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 19 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 19.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 20 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 20.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 21 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 21.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 22 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 22.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 23 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 23.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 24 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 24.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 25 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 25.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 26 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 26.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 27 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 27.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 28 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 28.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 29 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 29.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 30.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 31.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 32.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 33.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 34.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 35.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 36.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 37.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 38.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 39.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 40.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 41.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 42.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 43.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 44.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 45.5 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 30 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 31 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 32 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 33 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 34 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 35 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 36 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 37 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 38 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 39 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 40 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 41 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 42 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 43 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 44 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 45 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 46 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 47 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 48 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 49 طول D3

یودریل SPMG خور سایز 50 طول D3

خرید یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 13*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 22*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 31.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 32.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 34.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 35.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 36.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 37.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 38.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 39.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 40.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 41.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 42.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 43.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 44.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 45.5*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 32*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33*D3 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 34*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 35*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 36*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 37*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 38*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 39*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 41*D3 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 42*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 43*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 44*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 46*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 47*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 48*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 49*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 50*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 51*D3 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 52*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 13*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 22*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 31.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 32.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 34.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 35.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 36.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 37.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 38.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 39.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 40.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 41.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 42.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 43.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 44.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 45.5*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 32*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33*D3 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 34*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 35*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 36*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 37*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 38*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 39*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 41*D3 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 42*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 43*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 44*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 46*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 47*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 48*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 49*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 50*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 51*D3 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 52*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 31.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 32.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 34.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 35.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 36.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 37.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 38.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 39.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 40.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 41.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 42.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 43.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 44.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 45.5*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D3 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 36*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 37*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 41*D3 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 42*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 43*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 44*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 46*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 47*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 48*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 49*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 50*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 51*D3 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 52*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 12.5*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 13*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 13.5*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14.5*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D3 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21.5*D3 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 22*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 22.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D3 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 28.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 31.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 32.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 34.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 35.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 36.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 37.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 38.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 39.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 40.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 41.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 42.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 43.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 44.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 45.5*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 31*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 32*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33*D3 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 34*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 35*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 36*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 37*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 38*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 39*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 40*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 41*D3 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 42*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 43*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 44*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 45*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 46*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 47*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 48*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 49*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 50*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 51*D3 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 52*D3 SPMG 140512

یودریل SPMG خور آکو به طول D3

یودریل SPMG خور آکو به طول D3

 

یودریل SPMG خور آکو به طول D3 از سایز 12.5 تا 52 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت SPMG می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D3

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D3 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D3 یعنی 3 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D3 ، طول کارگیر یودریل 60 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است