ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل SPMG خور آکو به طول D4
یودریل SPMG خور آکو به طول D4
یودریل SPMG خور آکو به طول D4

یودریل SPMG خور آکو به طول D4

U-DRILL SYSTEM

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 | یودریل آکو مخصوص اینسرت SPMG | یودریل SPMG خور به طول D4 آکو | یودریل آکو | یودریل AKKO | یودریل | یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204 | یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308 | یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408 | یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 13 تا 44 میلیمتر

مدل : SPMG-D4

برند کالا : آکو AKKO

یودریل SPMG خور آکو به طول D4

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 13*D4 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 14*D4 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 15*D4 SPMG 050204

یودریل آکو ATUM 16*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 17*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 18*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 19*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 20*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 21*D4 SPMG 060204

یودریل آکو ATUM 22*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 23*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 25*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 26*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 27*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPMG 07T308

یودریل آکو ATUM 28*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 29*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 30*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 31*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 33*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPMG 090408

یودریل آکو ATUM 34*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 35*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 36*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 37*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 39*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 40*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 41*D4 SPMG 110408

یودریل آکو ATUM 42*D4 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 43*D4 SPMG 140512

یودریل آکو ATUM 44*D4 SPMG 140512

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 13

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 14

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 15

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 16

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 17

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 17.5

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 18

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 19

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 19.5

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 20

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 21

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 22

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 23

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 23.5

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 24

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 25

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 26

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 27

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 27.5

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 28

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 29

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 30

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 31

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 32

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 33

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 33.5

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 34

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 35

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 36

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 37

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 38

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 39

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 40

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 41

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 42

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 43

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 سایز 44

خرید یودریل آکو ATUM 13*D4 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 14*D4 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 15*D4 SPMG 050204

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 SPMG 060204

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPMG 07T308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 29*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 30*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 31*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPMG 090408

خرید یودریل آکو ATUM 34*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 35*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 36*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 37*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 39*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 40*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 41*D4 SPMG 110408

خرید یودریل آکو ATUM 42*D4 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 43*D4 SPMG 140512

خرید یودریل آکو ATUM 44*D4 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 13*D4 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 14*D4 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 15*D4 SPMG 050204

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 SPMG 060204

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPMG 07T308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 29*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 30*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 31*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPMG 090408

فروش یودریل آکو ATUM 34*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 35*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 36*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 37*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 39*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 40*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 41*D4 SPMG 110408

فروش یودریل آکو ATUM 42*D4 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 43*D4 SPMG 140512

فروش یودریل آکو ATUM 44*D4 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 13*D4 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 14*D4 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 15*D4 SPMG 050204

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 SPMG 060204

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPMG 07T308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 31*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPMG 090408

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 36*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 37*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 41*D4 SPMG 110408

قیمت یودریل آکو ATUM 42*D4 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 43*D4 SPMG 140512

قیمت یودریل آکو ATUM 44*D4 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 13*D4 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 14*D4 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 15*D4 SPMG 050204

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 SPMG 060204

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D4 SPMG 07T308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 29*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 30*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 31*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 32*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D4 SPMG 090408

عکس یودریل آکو ATUM 34*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 35*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 36*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 37*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 38*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 39*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 40*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 41*D4 SPMG 110408

عکس یودریل آکو ATUM 42*D4 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 43*D4 SPMG 140512

عکس یودریل آکو ATUM 44*D4 SPMG 140512

یودریل SPMG خور آکو به طول D4

 

یودریل SPMG خور آکو به طول D4 از سایز 12.5 تا 52 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت SPMG می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D4

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D4 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D4 یعنی 4 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D4 ، طول کارگیر یودریل 80 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است