ابزار تراشکاری

ساعت کاری فروشگاه از 9 صبح تا 19 می باشد. 02166716204 | 02166716818

یودریل WCMX خور آکو به طول D4
یودریل WCMX خور آکو به طول D4
یودریل WCMX خور آکو به طول D4
یودریل WCMX خور آکو به طول D4

یودریل WCMX خور آکو به طول D4

U-DRILL SYSTEM

یودریل WCMX خور آکو به طول D4 | یودریل WCMT خور آکو به طول D4 | یودریل مخصوص اینسرت WCMX آکو | یودریل مخصوص اینسرت WCMT آکو | یودریل مخصوص الماس WCMX آکو | یودریل مخصوص الماس WCMT آکو | یودریل D4 آکو | یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308 | یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308 | یودریل AKKO

قیمت : تماس بگیرید

سایز کالا : 16 تا 50 میلیمتر

مدل : WCMX-D4

برند کالا : آکو AKKO

یودریل WCMX خور آکو به طول D4

یودریل

یودریل آکو

یودریل D2

یودریل D4

یودریل D3

یودریل D5

یودریل آکو

یودریل AKKO

صنعت پرداز

صنعت پرداز نوین

نمایندگی AKKO

نمایندگی AKKO در ایران

نمایندگی آکو

نمایندگی آکو در ایران

یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMX 030208

یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMX 040208

یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMX 050308

یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMX 06T308

یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMX 080412

یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMT 030208

یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMT 040208

یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMT 050308

یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMT 06T308

یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMT 080412

یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMT 080412

یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMT 080412

یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMT 080412

یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMT 080412

یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMX 030208

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMX 040208

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMX 050308

خرید یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMX 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMX 080412

خرید یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMT 030208

خرید یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMT 040208

خرید یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMT 050308

خرید یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMT 06T308

خرید یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMT 080412

خرید یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMX 030208

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMX 040208

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMX 050308

فروش یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMX 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMX 080412

فروش یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMT 030208

فروش یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMT 040208

فروش یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMT 050308

فروش یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMT 06T308

فروش یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMT 080412

فروش یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMX 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMX 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMX 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMX 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMX 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMT 030208

قیمت یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMT 040208

قیمت یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMT 050308

قیمت یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMT 06T308

قیمت یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMT 080412

قیمت یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMX 030208

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMX 040208

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMX 050308

عکس یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMX 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMX 080412

عکس یودریل آکو ATUM 16*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 16.5*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 17*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 17.5*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 18*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 18.5*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 19*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 19.5*D4 WCMT 030208

عکس یودریل آکو ATUM 20*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 20.5*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 21*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 21.5*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 22*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 22.5*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 23*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 23.5*D4 WCMT 040208

عکس یودریل آکو ATUM 24*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 24.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 25*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 25.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 26*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 26.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 27*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 27.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 28*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 28.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 29*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 29.5*D4 WCMT 050308

عکس یودریل آکو ATUM 30*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 30.5*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 33.5*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 31*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 32*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 33*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 34*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 35*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 36*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 37*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 38*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 39*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 40*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 41*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 42*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 43*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 44*D4 WCMT 06T308

عکس یودریل آکو ATUM 45*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 46*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 47*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 48*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 49*D4 WCMT 080412

عکس یودریل آکو ATUM 50*D4 WCMT 080412

یودریل WCMX خور آکو به طول D4

 

یودریل WCMX خور آکو به طول D4 از سایز 16 تا 50 میلیمتر موجود می باشد .
این یودریل مخصوص اینسرت های WCMX و WCMT می باشد .

توضیح : یودریل آکو ATUM 20*D4

حرف اول A نشان دهنده برند آکو می باشد.
حرف های دوم ، سوم و چهارم TUM نشان دهنده یودریل می باشد .
عدد اول نشان دهنده قطر یودریل می باشد . ( قطر یودریل 20 می باشد )
و در انتها D4 نشان دهنده طول کارگیر یودریل می باشد . D4 یعنی 4 برابر قطر یودریل ( زمانی که یودریل ما قطر 20 باشد به طول D4 ، طول کارگیر یودریل 80 میلیمتر می باشد . )
یودریل آکو محصول کشور ترکیه می باشد .
برای اطلاع از قیمت و موجودی یودریل آکو با صنعت پرداز نوین تماس بگیرید .

محصولات مرتبط

نظری ثبت نشده است